HRS4R
Vull donar
Gestió de la Qualitat

Els serveis de suport a la recerca de l’IDIBGI i el Biobanc estan certificats per la norma ISO 9001 des de l’any 2019. La darrera recertificació va ser obtinguda l'any 2022. L’abast de l’acreditació inclou:

  • Els serveis de suport a la recerca: serveis de suport tècnic i de gestió per promoure, facilitar i difondre la recerca biomèdica.
  • Els serveis del Biobanc: gestionen mostres biològiques humanes per a la recerca biomèdica (recepció, processament, emmagatzematge i cessió).

Anualment es realitzen les auditories internes i externes per tal de garantir el compliment dels estàndards de qualitat, i cada tres anys es renova la certificació.

La ISO 9001 Requisits d’un Sistema de Gestió de Qualitat és la norma de qualitat reconeguda a nivell nacional i internacional que es fonamenta en la millora contínua dels processos i que permet demostrar el compromís d’una organització amb la qualitat de servei i la satisfacció del client.

L’obtenció de la certificació ISO 9001 referma el compromís estratègic de l’institució amb la millora de la qualitat dels processos i serveis oferts.

L'IDIBGI disposa de la ISO 9001:2015 per a:

Podeu consultar aquí el certificat corresponent, el control d'informació documentada del sistema de gestió de qualitat de l'IDIBGI, i també el control d'informació documentada del sistema de gestió de qualitat del Biobanc.

Enquestes de satisfacció

També disposa del certificat de qualitat ISO 9001:2015  per al Laboratori de Diagnòstic Genètic (Gencardio) (veure política de qualitat).

Documentació vàlida a data de 27/02/2024.

Informació estadística

En aquest apartat podeu consultar la informació estadística referent a la producció científica. 

Scientific report 2016
Scientific Report 2015
Memòria científica 2014

Altres estadístiques

En aques apartat es pot consultar l'estadística realitzada per l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya.

Central de resultats 2013
Central de resultats 2014-2015

Convocatòries de col·lectius específics

En aquest apartat es poden consultar els convocatòries de col·lectius.

Convocatòries de col·lectius específics

Convocatòries de personal

En aquest apartat, es pot accedir a les convocatòries de personal així com al seu històric recent. La finalitat d'aquestes convocatòries és la de seleccionar el personal més idoni per desenvolupar les funcions assignades segons la especialitat del lloc de treball ofert en el marc dels principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat.

Convocatòries de personal 

Formació per a promoció

En aquest apartat es pot consultar la informació referent a llistes per a accedir als processos de formació i promoció.

Actualment no es disposen de llistes per accedir a processos de formació per a promoció. 

Alliberats Sindicals

En aquest apartat es pot consultar la informació referent als alliberats sindicals i al seu cost associat. Tenen la consideració d'alliberat sindical, en termes establerts en al Llei del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el personal que ha disposat d'hores sindicals.

Representació sindical

Cost dels alliberats sindicals

En aquest apartat es pot consultar la suma total d'hores sindicals i el cost que comporten, que es determina en base a les retribucions percebudes per cada alliberat sindical pel temps en què ha disposat de crèdit sindical.

Actualment no hi ha cap cost associat als alliberats sindicals.

Coneix l’IDIBGI!

menu