Vull donar
Gestió de la Qualitat

La Norma ISO 9001 és l'eina de Gestió de Qualitat més estesa en tot el món. El principal objectiu de la norma és incrementar la satisfacció del client mitjançant processos de millora contínua. Està pensada per a què les organitzacions que l'apliquin puguin garantir la seva capacitat d'oferir serveis que compleixin amb les exigències dels seus clients. Aquesta norma internacional promou l'adopció d'un enfocament basat en processos quan es desenvolupa, implanta i millora l'eficàcia d'un sistema de gestió de la qualitat. Els principals beneficis derivats de la certificació ISO 9001 per a les organitzacions són: sistematització d'operacions, millora de l’organització interna, generació d'un nivell major de confiança en l’àmbit intern i extern, augment de la competitivitat, garantia de compliment amb la legislació i normativa relacionada amb els productes i serveis, entre d’altres. L'IDIBGI disposa de la ISO 9001:2015 per a:

La propera renovació serà el 2021. També disposa de la ISO 9001:2015  Gencardio Diagnostics    

 
Enquestes de satisfacció anuals
Informe anual de l'enquesta de satisfacció 2020

Informació estadística

En aquest apartat podeu consultar la informació estadística referent a la producció científica. 

Scientific report 2016
Scientific Report 2015
Memòria científica 2014

Altres estadístiques

En aques apartat es pot consultar l'estadística realitzada per l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya.

Central de resultats 2013
Central de resultats 2014-2015

Convocatòries de col·lectius específics

En aquest apartat es poden consultar els convocatòries de col·lectius.

Convocatòries de col·lectius específics

Convocatòries de personal

En aquest apartat, es pot accedir a les convocatòries de personal així com al seu històric recent. La finalitat d'aquestes convocatòries és la de seleccionar el personal més idoni per desenvolupar les funcions assignades segons la especialitat del lloc de treball ofert en el marc dels principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat.

Convocatòries de personal 

Formació per a promoció

En aquest apartat es pot consultar la informació referent a llistes per a accedir als processos de formació i promoció.

Actualment no es disposen de llistes per accedir a processos de formació per a promoció. 

Alliberats Sindicals

En aquest apartat es pot consultar la informació referent als alliberats sindicals i al seu cost associat. Tenen la consideració d'alliberat sindical, en termes establerts en al Llei del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el personal que ha disposat d'hores sindicals.

Representació sindical

Cost dels alliberats sindicals

En aquest apartat es pot consultar la suma total d'hores sindicals i el cost que comporten, que es determina en base a les retribucions percebudes per cada alliberat sindical pel temps en què ha disposat de crèdit sindical.

Actualment no hi ha cap cost associat als alliberats sindicals.

Coneix l’IDIBGI!

menu