hrs4r
 I want to donate
Quality Management

IDIBGI's research support services and Biobank are ISO 9001 certified as of 2019. The last recertification was obtained in 2022. The scope of accreditation includes:

  • Research support services: technical and management support services to promote, facilitate and disseminate biomedical research.
  • Biobank services: manage human biological samples for biomedical research (reception, processing, storage and transfer).

Internal and external audits are carried out annually to ensure compliance with quality standards, and certification is renewed every three years.

ISO 9001 Quality Management System Requirements is the nationally and internationally recognized quality standard based on the continuous improvement of processes that demonstrates an organization's commitment to service quality and customer satisfaction.

Obtaining ISO 9001 certification strengthens the institution's strategic commitment to improving the quality of the processes and services offered.

Satisfaction surveys

The Institute also has the ISO 9001:2015 quality certificate for the Genetic Diagnosis Laboratory (GenCardio) (see quality policy).

Documentation in force as of 27/02/2024.

Informació estadística

En aquest apartat podeu consultar la informació estadística referent a la producció científica. 

Scientific report 2016
Scientific Report 2015
Memòria científica 2014

Altres estadístiques

En aques apartat es pot consultar l'estadística realitzada per l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya.

Central de resultats 2013
Central de resultats 2014-2015

Convocatòries de col·lectius específics

En aquest apartat es poden consultar els convocatòries de col·lectius.

Convocatòries de col·lectius específics

Convocatòries de personal

En aquest apartat, es pot accedir a les convocatòries de personal així com al seu històric recent. La finalitat d'aquestes convocatòries és la de seleccionar el personal més idoni per desenvolupar les funcions assignades segons la especialitat del lloc de treball ofert en el marc dels principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat.

Convocatòries de personal 

Formació per a promoció

En aquest apartat es pot consultar la informació referent a llistes per a accedir als processos de formació i promoció.

Actualment no es disposen de llistes per accedir a processos de formació per a promoció. 

Alliberats Sindicals

En aquest apartat es pot consultar la informació referent als alliberats sindicals i al seu cost associat. Tenen la consideració d'alliberat sindical, en termes establerts en al Llei del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el personal que ha disposat d'hores sindicals.

Representació sindical

Cost dels alliberats sindicals

En aquest apartat es pot consultar la suma total d'hores sindicals i el cost que comporten, que es determina en base a les retribucions percebudes per cada alliberat sindical pel temps en què ha disposat de crèdit sindical.

Actualment no hi ha cap cost associat als alliberats sindicals.

About IDIBGI!

menu