HRS4R
Vull donar

Recerca clínica

Recerca clínica
Missatge del Director
Institucions associades
Àrees de recerca
AACC i estudis actius

Recerca clínica

Un dels enfocs estratègics a l’IDIBGI es basa en la recerca clínica que es realitza a institucions sanitàries de l’entorn i/o associades. Aquesta recerca representa un exemple de transferència a la societat/pacient i un retorn tant econòmic com assistencial, donant la possibilitat als pacients de tenir accés a teràpies o tecnologies punteres i establir lligams amb la indústria farmacèutica.

Aquesta recerca és indispensable per poder millorar teràpies i tractament existents, així com trobar-ne de nous, i poder dotar a la població d’una assistència de millor qualitat.

La investigació o recerca clínica es centra en persones, tant subjectes sans com pacients, dades o mostres de teixit de persones per estudiar les malalties i trobar diferents i millors vies per poder-les detectar, diagnosticar, prevenir i tractar.

La recerca clínica es sol dur a terme a centres hospitalaris acadèmics, ja que disposen de professionals i personal investigador amb experiència per a realitzar els projectes i poden oferir accés a un gran nombre de participants. Poden ser promoguts bé per promotors externs privats, o bé pel propi grup d’investigació (promoció interna), si es disposen dels recursos necessaris. En qualsevol cas, aquests projectes de recerca clínica han de ser avaluats per un Comitè d’Ètica d’Investigació amb Medicaments (CEIM) i obtenir l’autorització pertinent de totes les autoritats.

Els tipus de recerca clínica es poden classificar segons els seus objectius i poden incloure assaigs clínics o estudis observacionals, entre d’altres.

Els assaigs clínics estudien i determinen la seguretat i l’eficàcia de medicaments, dispositius, productes de diagnòstic i règims de tractament per a ús humà i es solen dur a terme en diferents fases (fase I-IV).

En els estudis observacionals*, l’equip investigador es limita a observar el fenomen de salut en estudi, sense que existeixi cap intervenció, amb l’objectiu de descriure’l o analitzar-lo. Els estudis observacionals es poden classificar en estudis descriptius on no està definida una hipòtesis de treball i els estudis analítics on el disseny es fa per respondre al menys a una pregunta d’investigació. Per contra, en els estudis experimental són estudis prospectius on l’investigador controla la intervenció o el factor d’exposició en l’estudi, és a dir, decideix quins subjectes rebran el tractament i com el rebran. El disseny experimental més important és l’assaig clínic aleatoritzat. 

* Rivas-Ruiz, F., Expósito-Ruiz, M., & Domínguez-Almendros, S. (2014). SERIES: BASIC STATISTICS FOR BUSY CLINICIANS (IX) Research designs in clinical epidemiology.

Col·laboradors

L’IDIBGI col.labora en l’organització i gestió dels assaigs clínics i estudis que es duen a terme a l’hospital Universitari Dr. Josep Trueta i centres associats, entre d’altres, que poden ser promoguts per la indústria farmacèutica o bé pel propi centre/equip investigador:

Àrees de recerca

A IDIBGI, la recerca clínica bàsicament s’organitza en diferents àrees, les quals engloben diferents Serveis Assistencials de l’ICS, IAS i ICO i grups de recerca d’IDIBGI.

Si esteu interessats en dur a terme projectes de recerca clínica amb algun dels serveis de l’entorn hospitalari de Girona, referiu-vos a la Unitat d'Assajos Clínics de l'IDIBGI.

Assajos clínics i estudis actius

Coneix l’IDIBGI!

menu