HRS4R
Vull donar
Gestió de dades
Protecció de dades

Gestió de dades

Mitjançant la gestió del coneixement generat a l’IDIBGI monitorizem, analitzem i donem a conèixer els outputs de recerca, processos i activitats realitzades a l’institut, a banda dels indicadors utilitzats per avaluar el funcionament de la institució i qualitat de la recerca, implementar millores i difondre la nostra ciència a la societat.
 
En paral·lel, és indispensable posar els resultats de la recerca generada a disposició de la comunitat científica i la societat. És per això que l’IDIBGI ha iniciat el procés de gestió de dades de recerca i establir els sistemes per facilitar l’Open Access o accés obert a les dades de recerca.

Les diferents bones pràctiques que ja han estat consensuades a nivell universitari es poden trobar als següents enllaços de la pàgina web del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) “Recomanacions per gestionar dades de recerca” i són les següents:

Organitzar, anomenar i versionar fitxers
Citar les dadesDrets i llicències per a dades de recerca
Recomanacions de formats

Novetats en l'aplicació de la legislació vigent en els projectes de recerca

La realització d'un projecte de recerca implica el tractament de categories especials de dades, i per tant s'hauran de tenir en compte les previsions establertes a l'article 9 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).

Així mateix, cal atenir-se a la regulació establerta per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD), en especial a la seva Disposició Addicional 17.2, on es desenvolupen els criteris per al tractament de dades per recerca.

TICSALUT, com a Delegat de Protecció de Dades, del Departament de Salut i dels seus ens, a través de grups de treball d'experts, ha desenvolupat la següent documentació per a donar resposta a l'aplicació de l'anterior legislació en Protecció de dades. Us fem arribar aquella documentació que és d'especial rellevància per a l'equip investigador, com és la Fitxa 5 - Contingut del protocol de recerca, que cal tenir en compte quan s'escriu el protocol per a presentar al Comitè d'Ètica, que és l'ens que avaluarà el contingut del protocol per a donar-hi la seva conformitat des de la perspectiva de la protecció de dades també.

TICSALUT ha elaborat una eina que permet avaluar l'impacte relatiu als tractaments de dades personals (AIPD) en l'àmbit de la salut, en diferents idiomes. 

Per altra banda, us facilitem la Fitxa 4 - Supòsits d'ús de dades per recerca, que determina en quins casos es poden utilitzar les dades amb finalitats de recerca. I per últim, us facilitem la Guia d'avaluació dels aspectes derivats de la normativa de Protecció de Dades en projectes de recerca, que és la guia informativa dels principals aspectes que en matèria de protecció de dades s'han de tenir en compte a l'hora d'avaluar projectes de recerca, tant pel membre expert en protecció de dades dels CEI o CEIm, com pels avaluadors. Les anteriors fitxes són annexes d'aquesta guia, que us pot donar una visió més àmplia de l'objectiu de la llei.

TICSALUT també ha desenvolupat la Fitxa 2 - Redacció de clàusules informatives i la Fitxa 3 - Dades personals / pseudonimitzades / anonimitzades / anònimes / codificades. És molt important tenir en compte les diferenciacions d'aquests conceptes, perquè es requerirà informació més exhaustiva o no en funció de com es puguin classificar les dades.

Coneix l’IDIBGI!

menu