Presentació

Qui som?
Estructura organitzativa
Qualitat
Legislació
Entitats col·laboradores

Qui som?

El Biobanc IDIBGI és la plataforma de suport a la recerca responsable de la gestió de les mostres biològiques humanes i les dades associades destinades a la investigació. Aquesta gestió inclou la col·lecció, el processament, l’emmagatzematge i la cessió de mostres per promoure la recerca biomèdica de qualitat.

El nostre objectiu és contribuir al desenvolupament de la investigació biomèdica d’excel·lència, posant a disposició de la comunitat científica mostres biològiques sota unes determinades garanties legals, tècniques, organitzatives i respectant els drets del donants.

El Biobanc IDIBGI va ser autoritzat pel Departament de Salut l’octubre de 2013 i està inscrit al Registro Nacional de Biobancos del Instituto de Salud Carlos III.

Biobanc IDIBGI

Estructura organitzativa

L’estructura organitzativa del Biobanc permet gestionar diferents col·leccions de mostres biològiques recollides a  l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona (HUJT), a l’Institut d'Assistència Sanitària (IAS), i a altres centres associats, d’acord amb la normativa vigent (Llei 14/2007, d’Investigació Biomèdica, i RD 1716/2011, Reial Decret de Biobancs).

El Biobanc està format per dues àrees: el Node Central, que integra mostres derivades de sang i altres fluids (orina, femta, etc), i el Node Banc de Tumors, que inclou principalment mostres de teixit tumoral. Cada una d’elles està habilitada adequadament per processar, emmagatzemar i custodiar el tipus de mostra específic.

El Biobanc compta amb un director científic, un coordinador, un responsable de qualitat i personal tècnic de laboratori:

 • Director científic: José Manuel Fernández-Real
 • Coordinador: Lluís Gallart
 • Adjunta a coordinació i responsable de qualitat: Laia Alsina 
 • Personal tècnic Node Central: Gerard Pardo, Mar Rubio i Verónica Hernando
 • Personal tècnic Node Banc de Tumors: Glòria Oliveras i Mar Rubio

 

I està adscrit a dos comitès externs assessors:

 • El comitè científic extern, que vetlla per la qualitat científica i tècnica del Biobanc.
  • President: Dr. Xavier Matías-Guiu, director de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida.
  • Vocals:
   • José Luis Díez, cap del Servei d’Hematologia i Hemoteràpia de l’Hospital General Universitari Gregorio Marañón.
   • Joan Josep Vendrell, cap d’Endocrinologia de l’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII.
   • Mª Ángeles Muñoz-Fernández de l’Hospital General Universitario Gregorio Marañón.
   • Frederik Karpe, professor de medicina metabòlica de l’Oxford Centre for Diabetes, Endocrinology & Metabolism.
 • El comitè d’ètica, que garanteix la protecció de la dignitat, els drets, la seguretat i el benestar dels donants, concretament en relació amb el consentiment, la confidencialitat, la valoració del balanç benefici-risc de la recerca i l’ús que es realitzi de les mostres i les dades associades. El Comitè d'Ètica d'Investigació Clínica amb medicaments (CEIm) de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta assumeix les funcions del comitè d’ètica del Biobanc, amb el seu propi reglament.

Qualitat

El Biobanc IDIBGI té implementat un Sistema de Gestió de Qualitat d’acord amb la norma ISO 9001:2015 per a la gestió integral de mostres humanes i dades associades per a la recerca biomèdica.

Consulta la política de qualitat

Consulta el certificat ISO 9001:2015

Legislació

El Biobanc IDIBGI es regeix pel següent marc legal:

 • BOE núm. 274 de 15/11/2002. Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica.
 • BOE núm. 159 de 4/7/2007. Llei 14/2007, de 3 de juliol, d’investigació biomèdica.
 • BOE núm. 290 de 2/12/2011. Reial decret 1716/2011, de 18 de novembre, pel qual s’estableixen els requisits bàsics d’autorització i funcionament dels biobancs amb fins de recerca biomèdica i del tractament de les mostres biològiques d’origen humà, i es regula el funcionament i l’organització del Registre nacional de biobancs per a recerca biomèdica.
 • BOE núm. 177 de 25/7/2013. Ordre ECC/1404/2013, de 28 de juny, per la qual es modifica l’annex del Reial decret 1716/2011, de 18 de novembre, pel qual s’estableixen els requisits bàsics d’autorització i funcionament dels biobancs amb fins de recerca biomèdica i del tractament de les mostres biològiques d’origen humà, i es regula el funcionament i l’organització del Registre nacional de biobancs per a recerca biomèdica.
 • DOGC núm. 6482 de 17/10/2013. Decret 234/2013, de 15 d’octubre, pel qual es regulen l’autorització per a la constitució i el funcionament dels biobancs amb fins de recerca biomèdica a Catalunya i de la Xarxa Catalana de Biobancs.
 • BOE núm. 307 de 24/12/2015. Reial decret 1090/2015, de 4 de desembre, pel qual es regulen els assajos clínics amb medicaments, els Comitès d’Ètica de la Investigació amb medicaments i el Registre Espanyol d’Estudis Clínics.
 • DO L 119 de 4/5/2016. Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell per la Protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).
 • BOE núm. 294 de 6/12/2018. Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Centres associats

Membres de:

Altres entitats científiques i institucionals:

Serveis

Assessorament tècnic i científic
Registre i custòdia
Serveis tècnics (histològics, cel·lulars i moleculars)
Cessió de mostres

Assessorament tècnic i científic

 • Creació i gestió de noves col·leccions (mostres i dades associades)
 • Assessorament en procediments tècnics i metodològics per a la correcta obtenció, maneig, processament, emmagatzematge i ús de mostres biològiques
 • Coordinació de col·leccions de mostres en estudis multicèntrics
 • Assessorament i formació en aspectes ètics i legals referents a l’obtenció i l’ús de mostres biològiques
 • Suport en la recerca de mostres en altres biobancs (el Biobanc IDIBGIforma part de la Red Nacional de Biobancos)
 • Formació per a l'ús d'equipament del Biobanc

Registre i custòdia

Gestió de col·leccions tipus biobanc, projecte i línia d’investigació (mostres, dades i documentació associada)
Registre de col·leccions de la línia d’investigació en el Registro Nacional de Biobancos (Instituto de Salud Carlos III)
Emmagatzematge i conservació de mostres biològiques (congeladors i tancs de nitrogen)
Monitorització dels equips de fred a temps real. Servei 24h d’atenció a alarmes, incidències, etc.
Elaboració d’informes històrics de control de temperatures dels equips de fred

Serveis tècnics (histològics, cel·lulars i moleculars)

Processament de teixits congelats i en parafina (microscòpia, talls histològics, congelació i fabricació de blocs de parafina)
Tincions histològiques i immunohistoquímiques bàsiques
Processament, aïllament de mostres i aliquotatge dels seus derivats (sang total, derivats hemàtics, orina, femta, teixit, etc.)
Extracció d’ADN/ARN a partir de sang perifèrica o "buffy coat"
Extracció d’ADN/ARN a partir de teixit congelat o parafinat
Quantificació i control de la qualitat d’ADN/ARN
Equipament i material del Biobanc a disposició dels investigadors (ús prèviament consensuat)

Cessió de mostres

Gestió de les sol·licituds de mostres biològiques i dades clíniques associades:
Recepció de les sol·licituds
Tramitació als comitès externs al Biobanc (ètic i científic)
Suport en la preparació de la documentació necessària
Elaboració i enviament dels acords de transferència (MTA) del material biològic i dades associades
Preparació i enviament de les mostres i les dades associades als sol·licitants

Sol·licita mostres

El formulari de sol·licitud de mostres biològiques humanes de les diferents col·leccions i/o dades és el primer pas formal per sol·licitar material al Biobanc IDIBGI. Una vegada omplert cal enviar-lo a biobanc@idibgi.org juntament amb l’aprovació del projecte de recerca per part del Comitè d’Ètica d’Investigació Clínica local.

Funcionament:

Una vegada rebuda tota la documentació i confirmada la disponibilitat de les mostres i/o dades, el Biobanc s’encarregarà de tramitar la sol·licitud al Comitè d’Ètica i al Comitè Científic Extern (segons estableix el Reial Decret 1716/2011). Aquests comitès valoraran la sol·licitud i el projecte de recerca, i vetllaran per garantir un ús ètic, legal i racional de les mostres que el Biobanc posa a disposició de la comunitat científica.

Només es tramitaran les sol·licituds que tinguin una valoració positiva per part d’ambdós comitès i l’aprovació del director científic del Biobanc. En els casos que sigui necessària la valoració de la sol·licitud per part del Comitè Científic Intern de la Col·lecció també en caldrà la seva aprovació.

Finalment, abans o en el moment de l’enviament de les mostres, es procedirà a la signatura de l’Acord de Transferència de Material (MTA) entre l’investigador sol·licitant i el Biobanc.

Consultes:

Per a qualsevol dubte o comentari contacta amb nosaltres.

Director científic

Dr. José Manuel Fernández-Real jmfreal@idibgi.org

FUNCIONS:

 • Vetllar pel compliment de la legislació vigent.
 • Mantenir un registre d’activitats del Biobanc.
 • Garantir la qualitat, la seguretat i la traçabilitat de les dades i mostres emmagatzemades i els procediments associats al funcionament del Biobanc.
 • Elaborar un informe anual d’activitats.
 • Atendre les consultes o reclamacions que es puguin adreçar al Biobanc.
 • Elaborar el document de bona pràctica del Biobanc.
 • Elaborar la memòria descriptiva que reculli les característiques de les col·leccions.

Coordinador

Lluís Gallart lgallart@idibgi.org

FUNCIONS:

 • Vetllar pel compliment de la legislació vigent.
 • Garantir la qualitat, la seguretat i la traçabilitat de les dades i mostres emmagatzemades i els procediments associats al funcionament del Biobanc.
 • Gestionar i supervisar el Biobanc i coordinar totes les activitats que s’hi desenvolupin, inclosa la gestió ordinària.
 • Gestionar la cessió de mostres i la incorporació al Biobanc de col·leccions des d’altres centres.
 • Fomentar el desenvolupament de noves línies d’acció (projectes de recerca i serveis a la comunitat científica).
 • Gestionar la documentació relativa als processos específics del Biobanc.
 • Promocionar, fomentar i liderar tant la fase d’implantació com el manteniment del Sistema de Gestió de Qualitat.

Responsables tècnics

Gerard Pardo
Laia Alsina
Mireia Torrella

NODE CENTRAL:

Laia Alsina
Glòria Oliveras

Node Banc de Tumors

Serveis

Assessorament tècnic i científic
Registre i custòdia
Serveis tècnics (histològics, cel·lulars i moleculars)
Cessió de mostres

Assessorament tècnic i científic

 • Creació i gestió de noves col·leccions (mostres i dades associades)
 • Assessorament en procediments tècnics i metodològics per a la correcta obtenció, maneig, processament, emmagatzematge i ús de mostres biològiques
 • Coordinació de col·leccions de mostres en estudis multicèntrics
 • Assessorament i formació en aspectes ètics i legals referents a l’obtenció i l’ús de mostres biològiques
 • Suport en la recerca de mostres en altres biobancs (el Biobanc IDIBGIforma part de la Red Nacional de Biobancos)
 • Formació per a l'ús d'equipament del Biobanc
SOL·LICITA AQUEST SERVEI
Tab Content #2
Tab Content #3
Another Tab Contents

Sol·licita mostres

El formulari de sol·licitud de mostres biològiques humanes de les diferents col·leccions i/o dades és el primer pas formal per sol·licitar material al Biobanc IDIBGI. Una vegada omplert cal enviar-lo a biobanc@idibgi.org juntament amb l’aprovació del projecte de recerca per part del Comitè d’Ètica d’Investigació Clínica local.

Funcionament:

Una vegada rebuda tota la documentació i confirmada la disponibilitat de les mostres i/o dades, el Biobanc s’encarregarà de tramitar la sol·licitud al Comitè d’Ètica i al Comitè Científic Extern (segons estableix el Reial Decret 1716/2011). Aquests comitès valoraran la sol·licitud i el projecte de recerca, i vetllaran per garantir un ús ètic, legal i racional de les mostres que el Biobanc posa a disposició de la comunitat científica.

Només es tramitaran les sol·licituds que tinguin una valoració positiva per part d’ambdós comitès i l’aprovació del director científic del Biobanc. En els casos que sigui necessària la valoració de la sol·licitud per part del Comitè Científic Intern de la Col·lecció també en caldrà la seva aprovació.

Finalment, abans o en el moment de l’enviament de les mostres, es procedirà a la signatura de l’Acord de Transferència de Material (MTA) entre l’investigador sol·licitant i el Biobanc.

Consultes:

Per a qualsevol dubte o comentari contacta amb nosaltres.

SOL·LICITA MOSTRES

Vull ser donant

Col·laborar en l'avenç de la recerca biomèdica
Què és un biobanc?
Donació voluntària i altruista
Protecció de dades i confidencialitat
Revocació de la donació
Com fer la sol·licitud

Vols col·laborar en l'avenç de la recerca biomèdica?

A l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta i altres centres adscrits, igual que en la majoria d’hospitals, a més de l’assistència als pacients es realitza recerca biomèdica. La finalitat d’aquesta investigació és progressar en el coneixement de les malalties i en la seva prevenció, diagnòstic i tractament. Això requereix recollir dades clíniques i mostres biològiques de pacients i donants sans per analitzar-les i obtenir conclusions. Molts dels avenços científics obtinguts en aquests últims anys en medicina són fruit d’aquest tipus d’estudis.

Què és un Biobanc?

Un biobanc és un establiment de caràcter públic i sense ànim de lucre, que acull diverses col·leccions de mostres biològiques concebudes amb finalitats de recerca biomèdica i organitzades com a una unitat tècnica amb criteris de qualitat, ordre i destí*.

La funció del biobanc és servir de pont entre el donant i l’investigador, vetllant pel desig del donant i recolzant el valor de la recerca. Per tal de garantir un servei de qualitat en la recerca i protegir legalment tot el procés, el biobanc gestiona des del moment de la recollida de les mostres i les dades clíniques fins al processament, l’emmagatzematge i la cessió de les mostres a projectes científics de màxim interès, sempre sota la supervisió d’un comitè científic i un comitè d’ètica.

La donació és voluntària i altruista

La cessió de mostres biològiques que vulguis realitzar al Biobanc IDIBGI, del qual n’és titular l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI), és totalment voluntària i gratuïta. En aquest sentit, no obtindràs cap benefici econòmic per la cessió ni per la seva participació en els posteriors estudis de recerca. Abans de realitzar la donació hauràs de signar un consentiment informat.

Protecció de dades i confidencialitat

Les dades personals obtingudes en la donació seran tractades i emmagatzemades complint en tot moment el deure del secret, d’acord amb la legislació vigent.

Revocació de la donació

Pots retirar el consentiment en qualsevol moment posterior a la signatura de la donació de mostres sense haver d’explicar els motius i, evidentment, sense que això repercuteixi en la teva assistència mèdica present o futura. La revocació del consentiment, l’hauràs de sol·licitar per escrit al director del Biobanc IDIBGI mitjançant correu postal (Biobanc IDIBGI – Parc Hospitalari Martí i Julià (Edifici M2) – C/ Dr. Castany, s/n – 17190 Salt) o bé correu electrònic (biobanc@idibgi.org).

Com fer la sol·licitud

Els donants són imprescindibles per a la recerca biomèdica. Si vols ser-ho, posa’t en contacte amb nosaltres i t’explicarem les diferents opcions existents i el procés a seguir.

L’equip del Biobanc IDIBGI et donem les gràcies per endavant!

* Llei 14/2007 de 3 de Juliol d’Investigació Biomèdica.

DESCARREGA EL FULLETÓ

Contacte

El Biobanc IDIBGI està ubicat a les instal·lacions de:
Parc Hospitalari Martí i Julià
Edifici M2 – C/ Dr. Castany, s/n, 17190 Salt (Girona)
Tel. +34 872 98 70 87
menu