HRS4R
Vull donar

Serveis

Serveis
Tarifes

Assessorament tècnic i científic

 • Creació i gestió de noves col·leccions (mostres i dades associades)
 • Assessorament en procediments tècnics i metodològics per a la correcta obtenció, maneig, processament, emmagatzematge i ús de mostres biològiques
 • Coordinació de col·leccions de mostres en estudis multicèntrics
 • Assessorament i formació en aspectes ètics i legals referents a l’obtenció i l’ús de mostres biològiques
 • Suport en la recerca de mostres en altres biobancs (el Biobanc IDIBGIforma part de la Red Nacional de Biobancos)
 • Formació per a l'ús d'equipament del Biobanc

Registre i custòdia

 • Gestió de col·leccions tipus biobanc, projecte i línia d’investigació (mostres, dades i documentació associada)
 • Registre de col·leccions de la línia d’investigació en el Registro Nacional de Biobancos (Instituto de Salud Carlos III)
 • Emmagatzematge i conservació de mostres biològiques (congeladors i tancs de nitrogen)
 • Monitorització dels equips de fred a temps real. Servei 24h d’atenció a alarmes, incidències, etc.
 • Elaboració d’informes històrics de control de temperatures dels equips de fred

Serveis tècnics (histològics, cel·lulars i moleculars)

 • Processament, aïllament de mostres i aliquotatge dels seus derivats (sang total, derivats hemàtics, orina, femta, teixit, etc.)
 • Processament de teixits congelats i en parafina (microscòpia, talls histològics, congelació i fabricació de blocs de parafina)
 • Tincions histològiques i immunohistoquímiques bàsiques
 • Extracció d’ADN/ARN a partir de sang perifèrica o "buffy coat"
 • Extracció d’ADN/ARN a partir de teixit congelat o parafinat
 • Quantificació i control de la qualitat d’ADN/ARN
 • Equipament i material del Biobanc a disposició dels investigadors (ús prèviament consensuat)

Cessió de mostres

Gestió de les sol·licituds de mostres biològiques i dades clíniques associades:

 • Recepció de les sol·licituds
 • Tramitació als comitès externs al Biobanc (ètic i científic)
 • Suport en la preparació de la documentació necessària
 • Elaboració i enviament dels acords de transferència (MTA) del material biològic i dades associades
 • Preparació i enviament de les mostres i les dades associades als sol·licitants

Tarifes

Tarifes anteriors que ja no estan en vigor:

Coneix l’IDIBGI!

menu