HRS4R
Vull donar
HR Excel·lència en Recerca
Uneix-te a l'IDIBGI
Procés de selecció - OTM-R
Motius per treballar a l'IDIBGI
Carrera Científica
Formació i desenvolupament
Pla d'igualtat i de diversitat
Ombudsperson

HR Excel·lència en Recerca

El 31 de març del 2015 l'Institut de Recerca Biomèdica de Girona (IDIBGI) va rebre el "HR Excellence in Research Award" (Premi a l'Excel·lència en Recursos Humans en Investigació). Aquest premi i el logotip reflecteixen el compromís de l'IDIBGI de millorar contínuament les seves polítiques i pràctiques de recursos humans en línia amb la Carta Europea de l'Investigador i el Codi de Conducta per a la Contractació d'Investigadores (Carta i Codi).

La Carta i el Codi es dirigeixen tant als investigadors com als ocupadors i finançadores dels sectors públic i privat. Són elements clau en la política de la Unió Europea per fer de la investigació una carrera atractiva, cosa que constitueix un element vital de la seva estratègia per estimular el creixement econòmic i de l'ocupació.

L'Institut de Recerca Biomèdica de Girona es va adherir a la Carta i al Codi el maig del 2011, i es va unir a la Quarta Cohort del Grup d'Estratègia Institucional de Recursos Humans el 2012, assistint a la reunió de llançament del projecte del grup a Brussel·les . A partir de llavors, l'IDIBGI va començar a implementar la seva Estratègia de Recursos Humans per a Investigadors (HRS4R).

La implementació dels processos HRS4R Pla d'Acció són responsabilitat del comitè HRS4R, un grup de treball intern d'IDIBGI, que implementa i realitza les accions, monitoritza el progrés i avalua els indicadors d'assoliment d'acord amb el Pla aprovat per la UE. El Comitè està format per investigadors amb experiència, trajectòria i afiliació diferents, amb l'objectiu d'incorporar la seva visió i opinió en el desenvolupament de les polítiques i pràctiques internes de Recursos Humans.

HRS4R Pla d'Acció 2014-2018

Durant el 2014, l'IDIBGI va dur a terme una anàlisi interna de les deficiències i va completar un pla d'acció per als propers 5 anys on s'identifiquen una sèrie d'àrees clau per al canvi i el desenvolupament posterior. Aquest procés va ser completament obert, amb la participació activa d'un Grup de Treball intern format per representants de totes les categories professionals de l'IDIBGI.

El Pla d'Acció 2014-2018 d'IDIBGI va alinear l'estratègia de RRHH de la institució amb els principis de la Carta i el Codi europeus. Aquest pla va ser aprovat pel Patronat de l'IDIBGI l'11 de desembre del 2014 i per la Comissió Europea el març del 2015.

El 2017 el Grup de Treball de l'IDIBGI va actualitzar el pla d'acció després de completar una autoavaluació (vegeu el Pla d'Acció Revisat 2014-2018 de Març 2017). AAlhora, es van revisar els procediments i les pràctiques de contractació vigents a l'IDIBGI d'acord amb la política de contractació de l'Àrea de Recerca Europea (OTM-R, contractació oberta, transparent i basada en el mèrit del personal investigador) i per primer cop es va completar la llista de verificació OTM-R. L'avaluació intermèdia va ser revisada i aprovada per la Comissió Europea a l'octubre del 2017.

HRS4R Pla d'Acció 2020-2023

El HRS4R segueix un enfocament cíclic de revisió, avaluació i progrés continu cap a la millora de la qualitat. Per tant, el 2019, quan va concloure el Pla d'Acció 2014-2018, el Grup de Treball de l'HRS4R va elaborar una nova anàlisi de deficiències i un Pla d'Acció per 2020-2023. També es va revisar la llista de comprovació OTM-R.

S'ha seguit la mateixa metodologia del 2014 per desenvolupar l'anàlisi de deficiències amb l'objectiu d'avaluar i comparar els resultats i proposar noves accions per millorar les nostres polítiques i les pràctiques de recursos humans en línia amb la Carta i el Codi.

El Pla d'Acció 2020-2023 va ser enviat a la Comissió Europea el novembre de 2020 per revisar-lo i renovar-lo del "Premi a l'Excel·lència en Investigació en Recursos Humans".

Uneix-te a l'IDIBGI

Procés de selecció - OTM-R

L’IDIBGI compta amb unes polítiques de selecció que garanteixen els processos oberts, transparents i basats en els mèrits (OTM-R) per a tots els candidats/es i totes les fases del procés.

L'IDIBGI va obtenir el segell "Human Resources Strategy for Researcgers" (HRS4R) l’any 2014, com a reconeixement de la qualitat de les polítiques internes, alineades amb la Carta Europea d'Investigadors, i el Codi de Conducta per a la Contractació d'Investigadors, que marquen uns principis per garantir unes òptimes condicions de treball, desenvolupament, selecció, ètica i professionalitat per la institució.

Podeu veure més informació sobre el segell i els plans d'acció marcats, AQUÍ.

A continuació es detallen les etapes dels processos de selecció a l’IDIBGI:

Fase 1: Difusió de l'oferta de treball i presentació de sol·licituds

 • Totes les convocatòries es publiquen a la nostra pàgina web.
 • Com a norma general, les ofertes han d’estar exposades com a mínim 15 dies, excepte en els casos que es defineixi un procés de selecció exprés.
 • Totes les candidatures es poden fer arribar a través del formulari de cada convocatòria o bé a través del correu borsadetreball@idibgi.org. La persona sol·licitant rebrà un correu electrònic confirmant que s’ha rebut correctament la seva candidatura, juntament amb la informació de protecció de dades de l’IDIBGI.
 • Tots els CV i documents s’identifiquen amb el codi intern de la convocatòria i es guarden dins el sistema de L'IDIBGI atén a les mesures de control i seguretat en compliment del RGPDUE 2016/679 en matèria de protecció de dades de caràcter personal, fins que finalitza el termini per presentar les sol·licituds.

Fase 2: Avaluació i selecció de personal

 • El Comitè de Selecció de cada convocatòria valora les candidatures presentades i determinen si compleixen els requisits sol·licitats en la convocatòria, els quals estan establerts en base a la descripció del lloc de treball.
 • Es crea un llista amb els candidats/es preseleccionats/des i es contacta amb aquests per concertar una entrevista.
 • El procés pot consistir en una o dues entrevistes on es valoren aspectes tècnics i aptituds i competències.
 • El comitè de selecció és l’òrgan encarregat de conduir les entrevistes d’acord a uns punts predefinits amb l’objectiu de valorar objectivament el grau d’acompliment i l’adequació dels candidats/es i resoldre qualsevol dubte que els hi poguí sorgir. A banda, si es considera necessari, es podran realitzar altres proves selectives complementaries.
 • En condicions normals les entrevistes seran presencials. En el cas que sigui necessari per mobilitat, temps o qüestions d’alerta sanitària, les entrevistes es podran fer en format virtual.
 • La interpretació dels criteris d’avaluació i el grau d’adequació dels candidats/es correspon a l'IDIBGI. El comitè pot declarar deserta la convocatòria si, segons el seu criteri, els candidats/es no reuneixen les condicions necessàries per accedir a la plaça.

Fase 3: Nomenament

 • El procés de selecció finalitza amb el nomenament de la persona seleccionada i la publicació de la resolució de la convocatòria a la pàgina web de l’IDIBGI. La durada del procés depèn de la posició a contractar i les característiques del procés.
 • El departament de RRHH es posa en contacte amb el candidat/a seleccionat i li comunica el resultat del procés. El departament de RRHH comprova que el candidat/a accepta les condicions de la plaça i, en cas afirmatiu, sol·licita la documentació necessària per tramitar el contracte laboral.
 • El departament de RRHH comunica el resultat del procés als candidats/es no seleccionats, mitjançant un correu electrònic. Sempre que sigui possible, o en cas de petició expressa, s’argumentarà la decisió del comitè i els punts forts i febles de les candidatures.
 • El departament de RRHH fa les gestions corresponents per tramitar l’alta laboral i el contracte de treball.

Fase 4: Incorporació i acollida

 • Les noves incorporacions son rebudes per el personal del departament de RRHH de l'IDIBGI i pel promotor.
 • El departament de RRHH explica i facilita tota la documentació necessària a les noves incorporacions.
 • El promotor de la contractació és la persona responsable de vetllar per la correcta incorporació de la persona al lloc de treball, l’ús de les instal·lacions i l’equipament, la presentació de l’equip, i d’oferir la formació necessària pel correcte desenvolupament professional.

Fase 5: Avaluació del procés de selecció

 • Un cop finalitza el procés de selecció i incorporació, RRHH avalua el desenvolupament del procés selectiu, d’acord als principis, recomanacions i passos establerts en aquest manual. L’avaluació dels candidats/es consisteix en la valoració del grau d’acompliment i l’adequació dels candidats/es al lloc de treball, segons els criteris d’avaluació definits a l’oferta de treball. De la mateixa manera s’avalua el procés de selecció, proves i criteris emprats.
 • Les persones que es presentin a les convocatòries de IDIBGI poden posar-se en contacte amb RRHH a borsadetreball@idibgi.org si durant el procés de selecció volen preguntar sobre l’estat del procés.

Dubtes, suggeriments i feedback

Segons els principis de l'OTM-R, si tens qualsevol pregunta, sugerència o feedback/queixa sobre els processos de selecció de l’IDIBGI es pot contactar amb el departament de RRHH o bé fer arribar una carta adreçada a la Direcció del centre exposant la situació i els motius de la disconformitat.

Es donarà resposta a totes les sol·licituds de feedback, sugerències o dubtes.  

A l’IDIBGI treballem contínuament per millorar l’experiència dels candidats/es, confiem les aportacions ens ajudaran en el camí cap a l'excel·lència.

Diversitat i igualtat d'oportunitats laborals

L’IDIBGI aplica una política interna d’igualtat en els processos de selecció, condicions de treball, creació de comitès i metodologia investigadora. Es consideren totes les candidatures sense tenir en compte la seva raça, color, religió, sexe, orientació sexual, identitat de gènere, origen nacional, edat, discapacitat o qualsevol altre aspecte que no sigui el que es recull en els requisits que marca la convocatòria per ocupar el lloc de treball.

Protecció de dades

El Departament de Recursos Humans gestiona la informació i documentació que ens fan arribar els/les candidats/es.

Tota la informació es tracta amb la deguda confidencialitat i únicament per al fi esmentat, i es posarà a disposició dels membres del comitè d’avaluació en la mesura que sigui necessària per a la gestió del procés.

Per més informació sobre els processos de selecció a l’IDIBGI, podeu consultar el MANUAL DE SELECCIÓ.

 

Motius per treballar a l'IDIBGI

L’IDIBGI és un institut de recerca de referència en l’àmbit de la biomedicina a nivell territorial. Actualment està en plena expansió i està manifestant un fort creixement en l’àmbit nacional i europeu.

Entrar a formar part de l’IDIBGI és trobar l’oportunitat de formar part d’un equip professional, qualificat i multidisciplinar.

L’IDIBGI ofereix una trajectòria professional amb oportunitats de creixement. Si ets una persona professional, innovadora, dinàmica i et motiva el món de la recerca biomèdica, posa’t en contacte amb nosaltres.

L’IDIBGI està compromès amb l’ètica i la professionalitat. Per això té desenvolupades unes polítiques internes en aquesta direcció i les difon per garantir la seva aplicació en tots els àmbits que correspongui:

Més informació sobre la nostra institució aquí.

Beneficis pel personal de l'IDIBGI

 • Flexibilitat horària
 • Política interna de Teletreball
 • Desenvolupament professional i formació
 • Cursos i seminaris especialitzats
 • Instal·lacions i oficines altament preparades
 • Descompte bolquers, tovalloletes i empapadors (als dispensadors dels Hospitals).
 • Descompte a la Cafeteria edifici M1
 • Descomptes al GEIEG
 • Condicions especials La Caixa / Banc Sabadell
 • Condicions especials en la Pòlissa de salut d'Adeslas
 • Avantatges amb la teleoperadora Nimbus Telecom

Carrera Científica

La carrera investigadora de l’IDIBGI té com a objectius:

 • Posar en coneixement dels investigadors/es quines són les diferents categories professionals i com accedir-hi per tal de facilitar la planificació i el desenvolupament professional.
 • Reconèixer les competències professionals, l’experiència investigadora i els resultats obtinguts en cada etapa i la contribució a la missió i objectius de l’IDIBGI.
 • Definir un sistema d’avaluació intern obert, transparent i basat en els mèrits del personal.
 • Millorar el rendiment, la qualitat i fomentar una cultura de millora contínua a l’IDIBGI.

El personal investigador que vulgui progressar i passar d’una categoria de la carrera científica a una altra i el personal amb vinculació estable a l’IDIBGI caldrà que passi per un procés d’avaluació intern. En aquest sentit, hi haurà 2 tipus d’avaluacions, que es basaran en l’assoliment de les competències i requisits definits per a cada categoria professional.

Avaluació professional de la carrera investigadora

Per a més informació consulteu el document del Pla de Carrera Científica de l’IDIBGI.

Descripció de les categories professionals

Formació i desenvolupament

A l’IDIBGI es potencia i prioritza la formació continuada dels i les nostres professionals.

Des de l’àrea de RRHH i altres departaments de Suport a la Recerca, es programen formacions i cursos d'interès general o específic, per tal que el personal pugui adquirir noves competències i coneixement.

Es treballa transversalment per detectar, recollir i organitzar estratègicament totes aquelles millores competencials en l’equip de l’IDIBGI.

L’objectiu principal és el de facilitar la consecució d’objectius de la institució, amb la contribució de tot l’equip; un equip format i amb el coneixement necessari per poder assolir molts èxits.

Docència

Com a centre de recerca biomèdica situat a la demarcació de Girona, l’IDIBGI té com a finalitat generar i explotar coneixement sobre problemes mèdics rellevants, i contribuir amb aquest coneixement a la formació de professionals sanitaris i de l’àmbit biomèdic. Volem estimular  sinergies entre les entitats de l’entorn per tal de promoure la interacció amb la recerca, activitat assistencial, sector empresarial i la docència universitària.

L’IDIBGI és un centre d’investigació adscrit a la Universitat de Girona (UdG). Part del nostre personal investigador sènior i els/les Investigadores/es Principals imparteix docència a la UdG i altres universitats i/o centres catalans.

Juntament amb l’assistència i la recerca, la docència és la tercera branca d’activitat a l’Hospital universitari de Girona Dr. Josep Trueta. Cada any, passen per aquest centre més de 900 alumnes (pregrau, postgrau i majoritàriament d’infermeria o de medicina, malgrat que també hi ha estudiants d’altres disciplines, com ara dietètica i nutrició, fisioteràpia, farmàcia o estudiants de mòduls formatius (laboratori, anatomia patològica, radiologia, tècnics de cures infermeres,...).

Estades i pràctiques d'estudiants


A l’IDIBGI tenim la finalitat de promoure, desenvolupar, gestionar i difondre la recerca biomèdica i de la salut entre les comarques de Girona. És per això que l’IDIBGI fomenta l’acollida d’estudiants per tal que aquests puguin complementar la seva formació mitjançant pràctiques curriculars o extra curriculars i tenir l’opció de conèixer d’aprop la recerca biomèdica.
Paral·lelament, l’IDIBGI també col·labora acollint estades en que professionals d’altres institucions acudeixen a les nostres instal·lacions per col·laborar o completar la seva recerca.
Si vols fer una sol·licitud, pots fer-ho a través del següent qüestionari.

Pla d'igualtat

L’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona disposa de Pla d’Igualtat des del 2014. L’any 2018 el va renovar per continuar treballant contra la discriminació de gènere i garantir la màxima igualtat entre tot el col·lectiu de la institució. Continuant en la mateixa línia, l'any 2023, es renova el pla fins al 2026. 

El Comitè d’Igualtat fa un seguiment periòdic del Pla d’Accions que es desprèn del Pla d’Igualtat, alhora que recull propostes i debat sobre aspectes rellevants per garantir unes òptimes condicions de treball, d’accés, de salut laboral, conciliació amb la vida personal, etc.

Entre d’altres, es posa èmfasi en la formació, sensibilització i conscienciació, no només pels membres del Comitè d’Igualtat sinó de tot el col·lectiu investigador. Tanmateix, és important tenir previstes les eines i els protocols per prevenir, combatre i actuar davant de possibles situacions de discriminació o violència de gènere.

 

Pòster igualtat d'oportunitatsDíptic igualtat d'oportunitatsTríptic assetjamentProtocol prevenció assetjament psicològic, sexual i altres

Pla de diversitat

L’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona disposa de Pla de Diversitat per la voluntat de la institució d'encaminar-se cap a una millora de la seva empremta social. El pla s'emmarca dins el programa Next Diversitat i Empresa, coordinat per PIMEC i ECAS. S'ha elaborat per Fundació Resilis i l'IDIBGI.

Aquest pla s'orienta, entre altres, a fomentar a la incorporació de la perspectiva de la diversitat o bé a la millora de la gestió d'aquesta perspectiva, per mitjà de projectes integrats de gestió de la diversitat i d'acompanyament per a la inserció laboral de les persones pertanyents a col·lectius vulnerables amb més dificultats d'inserció o provinents d’altres països.

Pla de diversitat de l'IDIBGI

Ombudsperson

L'Ombudsperson de l'IDIBGI és una figura independent i qualificada que vetlla per la integritat de la recerca. Actua com a mediador en conflictes i conseller en qüestions de bones pràctiques científiques. Està disponible per a la comunitat investigadora de l'IDIBGI en casos de possible vulneració d'aquests principis i garanteix la confidencialitat de la informació proporcionada.

L'Ombudsperson de l'IDIBGI és el Dr. Wifredo Ricart, i es pot contactar a ombudsperson@idibgi.org

Coneix l’IDIBGI!

menu