HRS4R
Vull donar
Estructura organitzativa i funcional
Alts càrrecs i directius
Empleats públics
Convocatòries: accés i resolució
Representació sindical

Estructura Organitzativa i Òrgans de Govern

En aquest apartat es pot consultar la organització de la institució, amb les seves dades bàsiques: estructura, responsables i funcions.

També es pot consultar els Òrgans de Govern de l'IDIBGI: Patronat i Comissió Delegada.

Modificacions i adaptacions dels estatuts de l'IDIBGI

Escriptures de modificació i adaptació dels estatuts de l'IDIBGI als requeriments legals.

Modificació i adaptació estatuts any 2020Modificació i adaptació estatuts any 2019Modificació i adaptació estatuts any 2016Modificació i adaptació estatuts any 2012Modificació i adaptació estatuts any 2011

Escriptures de constitució de l'IDIBGI

En aquest apartat es poden consultar la informació referent als acords de creació i funcionament de l'entitat.

Escriptures de constitució de l'IDIBGI 1995

Cartes i catàlegs de serveis

En aquest apartat es poden consultar les cartes i catàlegs de serveis. Una carta de serveis és un document sobre els serveis que presta una unitat adreçat a les persones usuàries.

Relació d'alts càrrecs i directius

D’acord amb l’article article 54 de la Llei de la ciència 9/2022, de 21 de desembre, els Directors de Centres CERCA no tenen la consideració d'alts càrrecs als efectes de la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs la servei de la Generalitat. En aquest sentit, es considera que l’equip directiu no queda subjecte a les obligacions de transparència previstes a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i de bon govern pels alts càrrecs al servei de la Generalitat.

Trajectòria professional i CV de direccióTrajectòria professional i CV de gerència

Documentació vigent a data de 04/04/2024.

Patronat

En aquest apartat es pot consultar el codi de bon govern de l'IDIBGI, que és d'aplicació al seu patronat, i el darrer informe de govern corporatiu.

Codi de Bon GovernInforme de Govern Corporatiu 2021Informe de Govern Corporatiu 2022

Documentació vigent a data de 12/05/2023.

Agenda Gerència

Retribucions, indemnitzacions i dietes

En aquest apartat es pot consultar la informació referent a retribucions econòmiques, indemnitzacions i dietes. S'entén per retribució la compensació econòmica que un treballador/a percep per la seva feina. S'entén per indemnitzacions, a efectes de la Llei de transparència, les percebudes pels empleats per raó de l'extinció de la seva vinculació laboral. S'entén per dieta, a efecte de la Llei de transparència, els drets d'assistència percebuts per raó de l'assistència a reunions dels òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del sector públic.

Retribucions salarials percebudes el 2023 pels empleats de l'IDIBGIRetribucions salarials percebudes el 2022 pels empleats de l'IDIBGIRetribucions salarials percebudes el 2021 pels empleats de l'IDIBGIRetribucions salarials percebudes el 2020 pels empleats de l'IDIBGIRetribucions salarials percebudes el 2019 pels empleats de l'IDIBGIRetribucions salarials percebudes el 2018 pels empleats de l'IDIBGIMatriu RetributivaPolítica RetributivaIndemnitzacionsDietes

Documentació vigent a data de 29/05/2024.

Nombre d'efectius

En aquest apartat es pot consultar la informació referent a al nombre d'efectius d'acord a les dades publicades al Banc de Dades d'ocupació pública. Aquest document inclou el recompte del personal eventual i conjuntural.

Convocatòries de col·lectius específics

En aquest apartat es poden consultar els convocatòries de col·lectius.

Convocatòries de col·lectius específics

Documentació vigent a data de 29/05/2024.

Convocatòries de personal

En aquest apartat, es pot accedir a les convocatòries de personal així com al seu històric recent. La finalitat d'aquestes convocatòries és la de seleccionar el personal més idoni per desenvolupar les funcions assignades segons la especialitat del lloc de treball ofert en el marc dels principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat.

Convocatòries de personal 

Formació per a promoció

En aquest apartat es pot consultar la informació referent a llistes per a accedir als processos de formació i promoció.

Formació

Alliberats Sindicals

En aquest apartat es pot consultar la informació referent als alliberats sindicals i al seu cost associat. Tenen la consideració d'alliberat sindical, en termes establerts en al Llei del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el personal que ha disposat d'hores sindicals.

Representació sindical

Documentació vigent a data de 15/11/2022.

Cost dels alliberats sindicals

En aquest apartat es pot consultar la suma total d'hores sindicals i el cost que comporten, que es determina en base a les retribucions percebudes per cada alliberat sindical pel temps en què ha disposat de crèdit sindical.

Actualment no hi ha cap cost associat als alliberats sindicals.

Acords Comitè d'Empresa

 • Organització
 • Protecció de dades
 • Economia i finances
 • Contractació
 • Territori
 • Línies d'actuació
 • Procediments Jurídics
 • Compliment Normatiu
 • Gestió de la Qualitat
 • Dret d'accés a la informació
 • Coneix l’IDIBGI!

  menu