HRS4R
Vull donar
Estructura organitzativa i funcional
Alts càrrecs i directius
Empleats públics
Convocatòries: accés i resolució
Representació sindical

Estructura Organitzativa i Òrgans de Govern

En aquest apartat es pot consultar la organització de la institució, amb les seves dades bàsiques: estructura, responsables i funcions.

També es pot consultar els Òrgans de Govern de l'IDIBGI: Patronat i Comissió Delegada.

Modificacions i adaptacions dels estatuts de l'IDIBGI

Escriptures de modificació i adaptació dels estatuts de l'IDIBGI als requeriments legals.

Modificació i adaptació estatuts any 2020Modificació i adaptació estatuts any 2019Modificació i adaptació estatuts any 2016Modificació i adaptació estatuts any 2012Modificació i adaptació estatuts any 2011

Escriptures de constitució de l'IDIBGI

En aquest apartat es poden consultar la informació referent als acords de creació i funcionament de l'entitat.

Escriptures de constitució de l'IDIBGI 1995

Cartes i catàlegs de serveis

En aquest apartat es poden consultar les cartes i catàlegs de serveis. Una carta de serveis és un document sobre els serveis que presta una unitat adreçat a les persones usuàries.

Relació d'alts càrrecs i directius

En aquest apartat es pot consultar la informació relacionada amb els alts càrrecs i el personal directiu de l'IDIBGI, així com el seu perfil i trajectòria.

Entenem per alt càrrec i directiu, d'acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i de bon govern, el que estableix la llei reguladora del règim d'incompatibilitats d'alts càrrecs al servei de la Generalitat. En les entitats del sector públic, segons l'article 2 de la Llei 13/2005, de 27 de desembre, es refereix als presidents, directors generals, directors executius, gerents etc., sempre que percebin retribucions fixes i periòdiques iguals o superiors a les establertes per al càrrec de director/a de l'Administració de la Generalitat.

Percepció dietes alts càrrecs i directiusTrajectòria professional i CV de direccióIndemnitzacions alts càrrecs i directius

Documentació vigent a data de 15/11/2022.

Patronat

En aquest apartat es pot consultar el codi de bon govern de l'IDIBGI, que és d'aplicació al seu patronat, i el darrer informe de govern corporatiu.

Codi de Bon GovernInforme de Govern Corporatiu 2021Informe de Govern Corporatiu 2022

Documentació vigent a data de 12/05/2023.

Agenda Direcció i Gerència

En aquest apartat es pot consultar les agendes de la Direcció i la Gerència de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona.

Agenda Direcció i Gerència 2023Agenda Direcció i Gerència 2022Agenda GerènciaAgenda Direcció i Gerència 2021

Incompatibilitats

Per garantir el deure d'imparcialitat dels alts càrrecs, la Llei 13/2005, de 27 de desembre, estableix un règim d'incompatibilitats que s'inspira en el principi de dedicació del personal al servei de les administracions a un sol lloc de treball.

D'acord amb la Llei 13/2005, els alts càrrecs de l'IDIBGI no estan inclosos en la llei d'incompatibilitats. 

Codi de bones pràctiques per als alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya

Els alts càrrecs de l'IDIBGI s'adhereixen al codi de bones pràctiques aplicable als alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya:

Codi de bones pràctiques per als alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya

Documentació vigent a data de 15/11/2022.

Retribucions, indemnitzacions i dietes

En aquest apartat es pot consultar la informació referent a retribucions econòmiques, indemnitzacions i dietes. S'entén per retribució la compensació econòmica que un treballador/a percep per la seva feina. S'entén per indemnitzacions, a efectes de la Llei de transparència, les percebudes pels empleats per raó de l'extinció de la seva vinculació laboral. S'entén per dieta, a efecte de la Llei de transparència, els drets d'assistència percebuts per raó de l'assistència a reunions dels òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del sector públic.

Retribucions salarials percebudes el 2022 pels empleats de l'IDIBGIRetribucions salarials percebudes el 2021 pels empleats de l'IDIBGIRetribucions salarials percebudes el 2020 pels empleats de l'IDIBGIRetribucions salarials percebudes el 2019 pels empleats de l'IDIBGIRetribucions salarials percebudes el 2018 pels empleats de l'IDIBGIRetribucions salarials percebudes el 2017 pels empleats de l'IDIBGIRetribucions salarials percebudes el 2016 pels empleats de l'IDIBGIRetribucions salarials percebudes el 2015 pels empleats de l'IDIBGIRetribucions salarials percebudes el 2014 pels empleats de l'IDIBGIMatriu RetributivaPolítica RetributivaIndemnitzacionsDietes

Documentació vigent a data de 28/08/2023.

Nombre d'efectius

En aquest apartat es pot consultar la informació referent a al nombre d'efectius d'acord a les dades publicades al Banc de Dades d'ocupació pública. Aquest document inclou el recompte del personal eventual i conjuntural.

Convocatòries de col·lectius específics

En aquest apartat es poden consultar els convocatòries de col·lectius.

Convocatòries de col·lectius específics

Documentació vigent a data de 15/11/2022.

Convocatòries de personal

En aquest apartat, es pot accedir a les convocatòries de personal així com al seu històric recent. La finalitat d'aquestes convocatòries és la de seleccionar el personal més idoni per desenvolupar les funcions assignades segons la especialitat del lloc de treball ofert en el marc dels principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat.

Convocatòries de personal 

Formació per a promoció

En aquest apartat es pot consultar la informació referent a llistes per a accedir als processos de formació i promoció.

Formació

Alliberats Sindicals

En aquest apartat es pot consultar la informació referent als alliberats sindicals i al seu cost associat. Tenen la consideració d'alliberat sindical, en termes establerts en al Llei del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el personal que ha disposat d'hores sindicals.

Representació sindical

Documentació vigent a data de 15/11/2022.

Cost dels alliberats sindicals

En aquest apartat es pot consultar la suma total d'hores sindicals i el cost que comporten, que es determina en base a les retribucions percebudes per cada alliberat sindical pel temps en què ha disposat de crèdit sindical.

Actualment no hi ha cap cost associat als alliberats sindicals.

Documentació vigent a data de 15/11/2022.

 • Organització
 • Protecció de dades
 • Economia i finances
 • Contractació
 • Territori
 • Línies d'actuació
 • Procediments Jurídics
 • Compliment Normatiu
 • Gestió de la Qualitat
 • Dret d'accés a la informació
 • Coneix l’IDIBGI!

  menu