Organització

Estructura organitzativa i funcional
Alts càrrecs i directius
Empleats públics
Convocatòries: accés i resolució
Representació sindical

Organigrama

En aquest apartat es pot consultar la organització de la institució, amb les seves dades bàsiques: estructura, responsables i funcions.

Modificacions i adaptacions dels estatuts de l'IDIBGI

Escriptures de modificació i adaptació dels estatuts de l'IDIBGI als requeriments legals.

Escriptures de constitució de l'IDIBGI

En aquest apartat es poden consultar la informació referent als acords de creació i funcionament de l'entitat.

Cartes i catàlegs de serveis

En aquest apartat es poden consultar les cartes i catàlegs de serveis. Una carta de serveis és un document sobre els serveis que presta una unitat adreçat a les persones usuàries.

Relació d'alts càrrecs i directius

En aquest apartat es pot consultar la informació relacionada amb els alts càrrecs i el personal directiu de l'IDIBGI, així com el seu perfil i trajectòria.

Entenem per alt càrrec i directiu, d'acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i de bon govern, el que estableix la llei reguladora del règim d'incompatibilitats d'alts càrrecs al servei de la Generalitat. En les entitats del sector públic, segons l'article 2 de la Llei 13/2005, de 27 de desembre, es refereix als presidents, directors generals, directors executius, gerents etc., sempre que percebin retribucions fixes i periòdiques iguals o superiors a les establertes per al càrrec de director/a de l'Administració de la Generalitat.

Patrons

En aquest apartat es pot consultar el codi de bon govern de l'IDIBGI.

Agenda Direcció i Gerència

En aquest apartat es pot consultar les agendes de la Direcció i la Gerència de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona.

Incompatibilitats

Per garantir el deure d'imparcialitat dels alts càrrecs, la Llei 13/2005, de 27 de desembre, estableix un règim d'incompatibilitats que s'inspira en el principi de dedicació del personal al servei de les administracions a un sol lloc de treball.

D'acord amb la Llei 13/2005, els alts càrrecs de l'IDIBGI no estan inclosos en la llei d'incompatibilitats. 

Codi de bones pràctiques per als alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya

Els alts càrrecs de l'IDIBGI s'adhereixen al codi de bones pràctiques aplicable als alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya:

Codi de bones pràctiques per als alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya

Retribucions, indemnitzacions i dietes

En aquest apartat es pot consultar la informació referent a retribucions econòmiques, indemnitzacions i dietes. S'entén per retribució la compensació econòmica que un treballador/a percep per la seva feina. S'entén per indemnitzacions, a efectes de la Llei de transparència, les percebudes pels empleats per raó de l'extinció de la seva vinculació laboral. S'entén per dieta, a efecte de la Llei de transparència, els drets d'assistència percebuts per raó de l'assistència a reunions dels òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del sector públic.

Nombre d'efectius

En aquest apartat es pot consultar la informació referent a al nombre d'efectius d'acord a les dades publicades al Banc de Dades d'ocupació pública. Aquest document inclou el recompte del personal eventual i conjuntural.

Convocatòries de col·lectius específics

En aquest apartat es poden consultar els convocatòries de col·lectius.

Convocatòries de personal

En aquest apartat, es pot accedir a les convocatòries de personal així com al seu històric recent. La finalitat d'aquestes convocatòries és la de seleccionar el personal més idoni per desenvolupar les funcions assignades segons la especialitat del lloc de treball ofert en el marc dels principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat.

Convocatòries de personal 

Formació per a promoció

En aquest apartat es pot consultar la informació referent a llistes per a accedir als processos de formació i promoció.

Actualment no es disposen de llistes per accedir a processos de formació per a promoció. 

Alliberats Sindicals

En aquest apartat es pot consultar la informació referent als alliberats sindicals i al seu cost associat. Tenen la consideració d'alliberat sindical, en termes establerts en al Llei del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el personal que ha disposat d'hores sindicals.

Cost dels alliberats sindicals

En aquest apartat es pot consultar la suma total d'hores sindicals i el cost que comporten, que es determina en base a les retribucions percebudes per cada alliberat sindical pel temps en què ha disposat de crèdit sindical.

Actualment no hi ha cap cost associat als alliberats sindicals.

 • Organització
 • Economia i finances
 • Contractació
 • Territori
 • Línies d'actuació
 • Procediments Jurídics
 • Compliance Penal
 • Gestió de la Qualitat
 • Dret d’accés a la informació
 • Portal de transparència
  menu