HRS4R
Vull donar
Convenis
Contractació pública

Registre de convenis de col·laboració

En aquest apartat es pot consultar la informació referent als convenis amb institucions públiques i als convenis de mecenatge.

Convenis amb institucions públiques

Documentació vigent a data de 04/04/2024.

Contractació pública

En aquest apartat es pot consultar totes les dades relatives a la contractació pública de l'IDIBGI.

Perfil del contractant

Retribucions, indemnitzacions i dietes

En aquest apartat es pot consultar la informació referent a retribucions econòmiques, indemnitzacions i dietes. S'entén per retribució la compensació econòmica que un treballador/a percep per la seva feina. S'entén per indemnitzacions, a efectes de la Llei de transparència, les percebudes pels empleats per raó de l'extinció de la seva vinculació laboral. S'entén per dieta, a efecte de la Llei de transparència, els drets d'assistència percebuts per raó de l'assistència a reunions dels òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del sector públic.

Personal de la Generalitat de Catalunya y su sector público

Retribucions salarials percebudes el 2017 pels empleats de l'IDIBGI
Retribucions salarials percebudes el 2016 pels empleats de l'IDIBGI
Dietes
Indemnitzacions
Retribucions salarials percebudes el 2015 pels empleats de l'IDIBGI
Retribucions salarials percebudes el 2014 pels empleats de l'IDIBGI

Nombre d'efectius

En aquest apartat es pot consultar la informació referent a al nombre d'efectius d'acord a les dades publicades al Banc de Dades d'ocupació pública. Aquest document inclou el recompte del personal eventual i conjuntural.

Personal de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic

Relació de llocs de treball 

Convocatòries de col·lectius específics

En aquest apartat es poden consultar els convocatòries de col·lectius.

Convocatòries de col·lectius específics

Convocatòries de personal

En aquest apartat, es pot accedir a les convocatòries de personal així com al seu històric recent. La finalitat d'aquestes convocatòries és la de seleccionar el personal més idoni per desenvolupar les funcions assignades segons la especialitat del lloc de treball ofert en el marc dels principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat.

Convocatòries de personal 

Formació per a promoció

En aquest apartat es pot consultar la informació referent a llistes per a accedir als processos de formació i promoció.

Actualment no es disposen de llistes per accedir a processos de formació per a promoció. 

Alliberats Sindicals

En aquest apartat es pot consultar la informació referent als alliberats sindicals i al seu cost associat. Tenen la consideració d'alliberat sindical, en termes establerts en al Llei del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el personal que ha disposat d'hores sindicals.

Representació sindical

Cost dels alliberats sindicals

En aquest apartat es pot consultar la suma total d'hores sindicals i el cost que comporten, que es determina en base a les retribucions percebudes per cada alliberat sindical pel temps en què ha disposat de crèdit sindical.

Actualment no hi ha cap cost associat als alliberats sindicals.

Coneix l’IDIBGI!

menu