Economia i finances

Pressupostos
Informes d'auditoria de comptes i fiscalització
Informe anual del codi de conducta
Patrimoni de la Generalitat de Catalunya
Subvencions i ajuts

Comptes anuals

En aquest apartat es pot consultar la informació referent als comptes anuals que són el punt final de la seqüència comptable.

Pressupostos aprovats, executats i liquidats

En aquest apartat es pot consultar la informació referent als pressupostos i a la seva execució. La Llei de pressupostos anual conté les previsions d'ingressos i les despeses que s'han d'executar durant l'exercici pressupostari, així com l'explicitació dels objectius que es pretenen assolir en les diverses polítiques amb els recursos assignats. 

Pressupostos aprovats

Informes d'auditoria de comptes i fiscalització

En aquest apartat es pot consultar l'informe d'auditoria de comptes i fiscalització elaborada per una entitat externa.

L'IDIBGI no realitza inversions financeres temporals en el mercat de valors. En conseqüència no elabora cap informe relatiu al compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre quan fan aquest tipus d'inversions, segons acord del 20 de novembre de 2003, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

2020 Informe codi conducta inv. financeres.pdf

El Patrimoni de l'IDIBGI

En aquest apartat es poden consultar l'inventari de béns immobles, els béns mobles de valor especial i la gestió del patrimoni.

Subvencions i ajuts atorgats

En aquest apartat es poden consultar la informació referent els ajuts atorgats. 

Subvencions i ajuts previstos

En aquest apartat es pot consultar la previsió de convocatòries de subvenciosn i ajuts.

Actualment no hi ha previsió de convocatòria de subvencions i ajuts.

Control financer de les subvencions i els ajuts

En aquest apartat es pot consultar la informació referent al control financer de les subvencions i ajuts. A l'IDIBGI aquesta justificació ve donada pels organismes receptors dels ajuts anteriorment esmentats, aportant la documentació corresponent anualment. 

menu