HRS4R
Vull donar
Pressupostos
Comptes anuals i Informes d'auditoria de comptes i fiscalització
Informe anual del codi de conducta
Patrimoni de l'IDIBGI
Subvencions i ajuts

Pressupostos aprovats, executats i liquidats

A la pàgina web de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya es pot consultar la informació referent als pressupostos de l'IDIBGI i a la seva execució. La Llei de pressupostos anual conté les previsions d'ingressos i les despeses que s'han d'executar durant l'exercici pressupostari, així com l'explicitació dels objectius que es pretenen assolir en les diverses polítiques amb els recursos assignats.

Els pressupostos executats es troben dins dels Comptes Anuals, a l'Annex I.

Comptes anuals i Informes d'auditoria de comptes i fiscalització

En aquest apartat es pot consultar la informació referent als comptes anuals, que són el punt final de la seqüència comptable.

L'IDIBGI no realitza inversions financeres temporals en el mercat de valors. En conseqüència no elabora cap informe relatiu al compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre quan fan aquest tipus d'inversions, segons acord del 20 de novembre de 2003, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

2020 Informe codi conducta inv. financeres.pdf

A data de 15/11/2022 es manté vigent aquesta situació.

El Patrimoni de l'IDIBGI

En aquest apartat es poden consultar l'inventari de béns immobles, els béns mobles de valor especial i la gestió del patrimoni.

Gestió del patrimoniBéns mobles de valor especialInventari de béns immobles

Documentació vigent a data de 15/11/2022.

Subvencions i ajuts atorgats

En aquest apartat es poden consultar la informació referent els ajuts atorgats. 

Subvencions i ajuts atorgats 2021Subvencions i ajuts atorgats 2020Subvencions i ajuts atorgats 2019Subvencions i ajuts atorgats 2018Subvencions i ajuts atorgats 2017Subvencions i ajuts atorgats 2016Subvencions i ajuts atorgats 2015

Subvencions i ajuts previstos

En aquest apartat es pot consultar la previsió de convocatòries de subvencions i ajuts.

Actualment no hi ha previsió de convocatòria de subvencions i ajuts.

Control financer de les subvencions i els ajuts

En aquest apartat es pot consultar la informació referent al control financer de les subvencions i ajuts. A l'IDIBGI aquesta justificació ve donada pels organismes receptors dels ajuts anteriorment esmentats, aportant la documentació corresponent anualment. 

Coneix l’IDIBGI!

menu