HRS4R
Vull donar

Tesi Doctoral: "Relació de la proteïna c-reactiva, el quocient neutròfils/limfòcits i l’adiponectina d’alt pes molecular amb paràmetres d’obesitat i de risc cardiometabòlic en nens prepuberals sans. Efecte modulador dels estils de vida"

4 July 2023

Aquest passat dilluns dia 03/07/2023 a les 16:00 h, el Sr. Ferran Díaz va fer la lectura de la tesi doctoral titulada: "Relació de la proteïna c-reactiva, el quocient neutròfils/limfòcits i l’adiponectina d’alt pes molecular amb paràmetres d’obesitat i de risc cardiometabòlic en nens prepuberals sans. Efecte modulador dels estils de vida" dirigida pel Dr. Abel López-Bermejo, la Dra. Judit Bassols i la Dra. Anna Prats-Puig.

Resum de la tesi

L’obesitat en l’edat pediàtrica constitueix un dels problemes més importants de salut pública i s’associa a factors de risc cardiometabòlic (RCM). La inflamació de baix grau juga un paper destacat en el desenvolupament d’alteracions cardiometabòliques associades a l’obesitat, intervenint en el procés aterogènic. El teixit adipós en el pacient obès actua com una font d’inflamació i adopta un paper destacat en la patogènesi d’alteracions cardiometabòliques. Diversos marcadors de RCM, com la proteïna C-reactiva ultrasensible (PCRus), el quocient neutròfils/limfòcits (NL) i l’adiponectina d’alt pes molecular (APM), formen part del procés inflamatori relacionat amb l’activitat adipocítica. D’altra banda l’obesitat i les alteracions metabòliques associades depenen en gran mesura de les circumstàncies ambientals, com els estils de vida. Una millora de l’alimentació i l’activitat física pot millorar la salut comunitària i prevenir, en la població pediàtrica, alteracions cardiometabòliques en un futur.

Per aquest motiu, l’objectiu d’aquest treball ha estat determinar l’associació entre el valor de la PCRus, del quocient NL i de l’adiponectina d’APM amb factors d’obesitat i RCM, en nens i nenes d’edat escolar en una primera visita basal i després de 4 anys de seguiment; i determinar si els estils de vida modulen aquestes associacions.

Es tracta d’un estudi clínic observacional, descriptiu i amb un disseny longitudinal. La mostra està formada per una cohort prepuberal sana, de nens i nenes de 8 anys d’edat, procedents de les àrees d’atenció primària de referència de Girona. En les visites de l’estudi (basal i al seguiment 4 anys més tard) es van valorar variables demogràfiques, clíniques, analítiques i d’ultrasonografia.

Els resultats mostren que la concentració de PCRus s’associa de manera significativa amb paràmetres d’obesitat i RCM a la visita basal i de seguiment. En nens i nenes que realitzen una activitat física menys favorable, la PCRus es un factor predictor de diversos paràmetres d’obesitat i RCM, major índex de massa corporal (IMC), perímetre abdominal (PA), tensió arterial diastòlica (TAD), triglicèrids (TG) i greix renal (GR) als 4 anys de seguiment. S’observa una interacció significativa entre l’activitat física, la concentració sèrica de PCRus i paràmetres de RCM (TAD, TG i GR). Totes aquestes associacions es mantenen significatives en anàlisis de regressió lineal múltiple corregint per variables de confusió. Per una altra banda, el valor del quocient NL s’associa de manera significativa amb paràmetres d’obesitat i RCM en la visita basal. En infants que tenen una alimentació menys favorable, el quocient NL és un factor predictor de diversos paràmetres d’obesitat i RCM, major PA i tensió arterial diastòlica (TAS) al seguiment. Aquestes associacions es mantenen significatives en anàlisis de regressió lineal múltiple corregint per variables de confusió. Finalment, la concentració sèrica d’adiponectina d’APM s’associa de manera significativa amb paràmetres d’obesitat i RCM en les visites basal i de seguiment. En nens i nenes que tenen una alimentació menys favorable l’adiponectina d’APM és un factor predictor del RCM, major colesterol HDL al seguiment. Els que realitzen una activitat física menys favorable, l’adiponectina d’APM també és un factor predictor del RCM (major TG, insulina i HOMA-IR) al seguiment. Totes aquestes associacions es mantenen significatives en anàlisis de regressió lineal múltiple corregint per variables de confusió. Podem concloure que la concentració sèrica de PCRus, el valor del quocient NL i la concentració sèrica d’adiponectina d’APM s’associen amb paràmetres d’obesitat i de RCM en infants d’edat escolar i son predictors d’aquests paràmetres als 4 anys de seguiment. A més l’alimentació i l’activitat física modulen aquestes associacions.

Històric

Tornar al blog

Coneix l’IDIBGI!

menu