Vull donar

Estudi epidemiològic poblacional de la incidència, tendència i supervivència de les neoplàsies limfoides a la província de Girona durant un període de 20 anys (1996-2015)

10 November 2020

CAT:

Els estudis publicats d'incidència i supervivència de les neoplàsies limfoides són escassos. 

L'objectiu ha estat analitzar la incidència, tendència i supervivència de les neoplàsies limfoides, a la província de Girona entre el 1996 i el 2015 (20 anys). Estimació de la supervivència del limfoma difús de cèl·lula B gran abans i després del 2004 i anàlisi de la incidència i supervivència del limfoma primari del sistema nerviós central (1994-2013). Aquest treball es basa en les dades del registre de càncer de Girona utilitzant la Classificació Internacional de Malalties per Oncologia, 3ª revisió i la WHO 2008. S'han registrat 4.367 casos de neoplàsies limfoides. La taxa ajustada per edat a la població estàndard de referència Europea 2013 de les neoplàsies limfoides va ser de 37,08/100.000 habitants/any. En la majoria de neoplàsies limfoides amb predomini en el sexe masculí i la incidència augmenta amb l'edat. 

La tendència de la  incidència es va mantenir constant a excepció del limfoma perifèric de cèl·lules T i de les neoplàsies limfoides, NOS. 

La supervivència relativa a 5 anys de les neoplàsies limfoides era del 61,7%. La supervivència observada a 5 anys pel limfoma difús de cèl·lula B gran entre el 1996 i 2003 i el 2004 i 2015 va augmentar del 38,9% al 48,3% (p: 0,049). La incidència dels limfomes primaris del sistema nerviós central va ser de 0,48 casos. La histologia més freqüent era el limfoma difús de cèl·lula B gran i  mediana de supervivència va ser de 0,28 anys.  

 

Vols assistir a la presentació de la Tesis online? https://www.udg.edu/ca/ed/Detall-noticies/eventid/13549

Tothom que vulgui participar com a públic en la videoconferència ho ha de demanar prèviament mitjançant un correu electrònic a l’adreça comissio.doctorat@udg.edu . A les persones que hagin sol·licitat participar se’ls enviarà l’enllaç a la videoconferència.

 

ENG:

Published studies reporting on incidence and survival data about lymphoid neoplasms are scarce.

Our objective was to analyze incidence, time trends and survival of lymphoid neoplasm's in the Girona province from 1996 to 2015 (20 years). Estimation  of survival of  diffuse large B-cell lymphoma before and after 2004 and estimate incidence rate and survival of primary central nervous system lymphoma (1994 to 2013).

The present study is based on the population-based Girona cancer registry using the International Classification of Diseases for Oncology, Third Edition, and the 2008 WHO. 

A total of 4367 incident cases of lymphoid neoplasm were registered. Age-standardized incidence rate (according to the 2013 European standard population) for overall lymphoid neoplasms was 37.08/100000 inhabitants/year.

Most of the lymphoid neoplasm's showed a predominance of male sex and increasing incidence rates with age.

Incidence trends for lymphoid neoplasms remained constant except for peripheral T-cell lymphoma and lymphoid neoplasm, NOS.

Relative survival at 5-year for the global of lymphoid neoplasms was 61.7%.

5-year observed survival of diffuse large B-cell lymphoma during 1996-2003 and 2004-2015 increased from 38.9% to 48.3% (p: 0.049).

Incidence rate of primary central nervous system lymphomas was 0.48 cases. The most frequent histology was diffuse large B-cell lymphoma and estimated a median observed survival of 0.28 years.

 

Històric

Tornar al blog

Coneix l’IDIBGI!

menu