HRS4R
Vull donar

El Programa Gallec de Detecció Precoç de Càncer Colorectal participa en l'estudi pilot per validar un test de l'empresa biotecnològica GoodGut

26 October 2023
  • El càncer colorectal és el càncer més freqüent i el segon amb més mortalitat a Espanya.

La Consellería de Sanidade de Galícia i l'empresa biotecnològica GoodGut, que forma part del grup HIPRA, inicien un estudi pilot d'un innovador test, basat en la tècnica de PCR quantitativa, destinat a avaluar la seva possible integració en el Programa Gallec de Cribratge de Càncer Colorectal. En estudis anteriors s'ha vist que, mitjançant la identificació d'una firma bacteriana específica del càncer colorectal, el test desenvolupat per GoodGut permet incrementar l'eficiència en el diagnòstic de la malaltia1. GoodGut es va crear el 2014 com un spin off de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI) i la Universitat de Girona (UdG) per transformar el coneixement obtingut en solucions innovadores d'alt impacte per a la societat.

Aquest estudi pilot es durà a terme a Ourense, en el marc del Programa Gallego de Cribado de Cáncer Colorrectal (PGDPCC) liderat per la Dirección General de Salud Pública. Aquest estudi pretén impulsar una millora en l'eficiència dels programes de cribratge del càncer colorectal.

Com a investigador principal figura Joaquín Cubiella, endoscopista i reconegut gastroenteròleg del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, a més de liderar el Grup de Recerca en Oncologia Digestiva d'Ourense, grup col·laborador extern de l'IIS Galícia Sud.

Actualment, per al diagnòstic precoç del càncer colorectal s'utilitza el TSOHi (Test de Sang Oculta en Femta immunoquímica) com un test no invasiu per identificar les persones que requereixen una colonoscòpia, a fi de confirmar el diagnòstic i eliminar possibles lesions d'alt risc. En aquest estudi, emmarcat dins del PGDPCC, s'avaluarà l'ús del test de GoodGut com una anàlisi de segona línia. S'oferirà la participació a 1200 persones amb resultat positiu al TSOHi del cribratge. Les persones participants seguiran el circuit habitual i se'ls programarà la colonoscòpia diagnòstica corresponent a la Unitat del Programa sita a l' Hospital Universitari d' Ourense. En paral·lel, amb el seu consentiment, s'utilitzarà la mostra inicial recollida amb el TSHOi per a la seva posterior re-anàlisi amb el test de GoodGut a les instal·lacions del Grup de recerca en Oncologia Digestiva d'Ourense, podent-se avaluar el valor afegit d'incorporar-lo com un test addicional per derivar els pacients a realitzar-se una colonoscòpia.

El test de GoodGut, s'espera que permeti millorar significativament la precisió de l'algoritme de diagnòstic actual, i reduir entorn del 20% de colonoscòpies2. En aquest sentit, la seva implementació podria ajudar a optimitzar la utilització de recursos, així com alleujar la càrrega, tant assistencial com econòmica, del sistema de salut. La seva incorporació requeriria canvis mínims en els protocols de cribratge, en basar-se en la tècnica de PCR, àmpliament utilitzada, i en poder realitzar-se en el mateix col·lector que s'utilitza actualment per analitzar el TSOHi.

Aquest estudi pilot a Galícia es realitzarà en paral·lel al que s'està duent a terme a Catalunya, sent tots dos clau per validar els resultats previs obtinguts amb més de 3.000 pacients. Addicionalment, s'esperen obtenir dades que donin suport a l'eficàcia, l'eficiència, l'efectivitat i la utilitat sanitària del test, així com el seu impacte econòmic en el sistema de salut.

Sobre el càncer colorectal i el seu diagnòstic

El càncer colorectal és el càncer més comú i el segon amb més mortalitat a Espanya3. El tractament és més eficaç quan se'n detecta precoçment4, cosa que pot portar a una supervivència del 94% als 5 anys en els casos diagnosticats precoçment, en contrast amb el 14% en casos diagnosticats en etapes avançades4. Per aquest motiu, la majoria dels països ofereixen mesures de prevenció a través de programes de cribratge dirigits a la població de risc mitjà, a Espanya, adults entre 50 i 70 anys5.

Els programes de cribratge són estratègies preventives que busquen identificar i diagnosticar de manera precoç malalties en persones asimptomàtiques, quan encara estan latents o en fases inicials, cosa que permet aplicar intervencions que milloren el pronòstic i redueixen la càrrega de la malaltia en la població.

Com apunta Carmen Duran Parrondo, directora general de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat de Galícia: "El paper de salut pública a través dels programes de cribratge és essencial per a la prevenció, detecció primerenca i control de malalties (com el càncer colorectal), a més d'assegurar l'equitat i accessibilitat en tota la població objectiu".

El 2014 es va incorporar el cribratge poblacional de càncer colorectal a la cartera de serveis del sistema sanitari espanyol, especificant que les comunitats autònomes tindrien 10 anys (2024) per convidar a participar a gairebé el 100% de la població diana espanyola. L'any 2019, la cobertura d'invitació del PGDPCC va assolir la totalitat de la població diana8.

Galícia és de les comunitats autònomes d'Espanya amb més incidència de càncer de colorrectal7. No obstant això, tal com assenyala la directora general de Salut Pública, entre el 2013 i el 2021 la participació global és del 45,42%6, existint diferències significatives entre homes i dones (els homes participen menys i, no obstant això, tenen més risc).

Per aquest motiu, és primordial augmentar les taxes de participació a través d' accions i campanyes de conscienciació, entre altres mesures, per ampliar els casos detectats precoçment i reduir la prevalença i la mortalitat associades al càncer colorectal. Tanmateix, la creixent cobertura i l' augment de participació en els programes de cribratge suposarien una major demanda de recursos assistencials i la necessitat de realitzar més colonoscòpies.

Des de la Conselleria de Sanitat i GoodGut es creu en la importància d'apostar pels sistemes que permetin optimitzar els recursos per aconseguir aquestes millores de manera assequible per al sistema sanitari. La sinergia entre ambdues parts, juntament amb la implicació dels salubristes que lideren els programes de cribratge a la Direcció General de Salut Pública, és clau per impulsar iniciatives com aquesta, per tal de millorar l' impacte dels programes de cribratge en la salut poblacional.

En definitiva, la implementació del test de GoodGut podria ser una solució molt rellevant per aconseguir una política sanitària que incrementi la detecció precoç de càncer colorectal i, alhora, optimitzi els recursos disponibles en el sistema de salut.

Sobre GoodGut

L'empresa biotecnològica GoodGut, adquirida per HIPRA el 2021, està focalitzada en el desenvolupament de test de suport al diagnòstic i productes de tractament per a malalties digestives basant-se en l'anàlisi i la modulació de la microbiota intestinal, amb l'objectiu d'introduir un nou paradigma en els estàndards clínics per millorar la qualitat de vida de les persones amb una salut digestiva compromesa. GoodGut es va crear el 2014 com un spin off de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI) i la Universitat de Girona (UdG) per transformar el coneixement obtingut en solucions innovadores d'alt impacte per a la societat. Actualment ja ha desenvolupat tres tests de diagnòstic i altres tres productes es troben en fase d'estudi.

Referències

  1. Malagón M, Oliver L, Ramió-Pujol S, Guardiola J, Balaguer F. Returning to endoscopy normality through the support of a new non-invasive faecal test based on microbial signatures. Digestive and Liver Disease. 2021; 53(12):1666–1668
  2. Malagón M, Ramió-Pujol S, Serrano M, Amoedo J, Oliver L, Bahí A, et al. New fecal bacterial signature for colorectal cancer screening reduces the fecal immunochemical test false-positive rate in a screening population. PLoS ONE. 2020;15(12).
  3. Malagón M, Alwers E, Oliver L, et al. Clinical performance study of a faecal bacterial signature test for colorectal cancer screening (Manuscript Submitted to the N Eng J Med).
  4. El cáncer en España, datos y estadísticas. (s. f.). https://www.epdata.es/datos/cancer-espana-datos-estadisticas/289
  5. Cancer Today [Internet]. 2020 [cited 2022 Jan 3]. Disponible a: https://gco.iarc.fr/today/home
  6. Andermann A, Blancquaert I, Beauchamp S, Déry V. Revisiting Wilson and Jungner in the genomic age: a review of screening criteria over the past 40 years. Bulletin of the World Health Organization. 2008;86(4):317–9.
  7. Ep. (2023, 30 marzo). Galicia, entre las autonomías con mayor incidencia de cáncer de colon, con 2.925 nuevos casos en 2022. El Correo Gallego. https://www.elcorreogallego.es/galicia/2023/03/30/galicia-autonomias-mayor-incidencia-cancer-colon-85402068.html
  8. Programa galego de detección precoz do cancro colorrectal. (s/f). Sergas.es. Recuperat el 12 de juliol de 2023, de https://www.sergas.es/Saude-publica/Documents/536/Informe_anual_2013_2021_PGDPCC.pdf

Històric

Tornar al blog

Coneix l’IDIBGI!

menu