hrs4r
 I want to donate
terms and conditions

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) ), per formar part del grup de recerca de Genètica Cardiovascular, liderat pel Dr. Ramon Brugada i formar part del Laboratori de Diagnòstic Genètic en la següent categoria professional:

Tècnic/a de recerca i qualitat

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Assegurar la implementació del sistema de qualitat aplicable a la producció de reactius semielaborats.
 • Assegurar el compliment dels procediments normalitzats de treball que s’apliquin a les zones assignades.
 • Participar en les validacions i/o qualificacions relacionades amb les zones de producció.
 • Atenció al client.
 • Tècniques de laboratori; extracció de DNA, genotipatge, seqüenciació Sanger, entre altres.     

Requisits dels aspirants:

 • Llicenciat/Graduat en l’àmbit biosanitari.
 • Experiència demostrable, mínima de 3 anys, en tècniques de laboratori de genètica molecular.
 • Experiència demostrable en sistemes de gestió de la qualitat.

Es valorarà:

 • Experiència prèvia en laboratoris de genètica molecular o de diagnòstic genètic.
 • Formació demostrable en sistemes de qualitat.
 • Experiència demostrable en validació de processos de laboratori i control documental associat.
 • Capacitat organitzativa i de planificació.
 • Capacitat d’interacció i treball amb altres professionals de l’equip.
 • Capacitat comunicativa i empàtica.

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Temporal
 • Jornada: Completa (40 h/setmana)
 • Durada: 1 any
 • Incorporació prevista: Maig de 2021
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el 25 d’abril de 2021.

SUBMIT YOUR CANDIDATE
 • Max. file size: 49 MB.

About IDIBGI!

menu