hrs4r
 I want to donate
terms and conditions

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per formar part de l’equip d’Administració i Suport a la Recerca, en la següent categoria professional:

Tècnic/a Suport Direcció i Gestió Científica

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

Suport a Direcció:

 • Convocatòria de reunions (C. Científic Intern i Extern, Investigadors).
 • Suport a la Secretària del Patronat i la Comissió Delegada en la gestió de les reunions.
 • Gestió de la documentació institucional i dels òrgans de govern.
 • Suport a Direcció en l'elaboració de cartes, certificats i altres.
 • Gestió de l’agenda de Direcció:
  • Control i actualització de l'agenda de Direcció, convocatòria de reunions, etc.
  • Manteniment base de dades dels contactes.
  • Gestió de desplaçaments i inscripcions a congressos.
 • Gestió del Portal de Transparència.

Gestió científica:

1) Gestió de la informació de l'activitat científica:

 • Elaboració de la memòria científica, memòria d’activitats i memòria de balanç social.
 • Elaboració d'informes/reporting dades sobre les activitats científiques de la institució.
 • Gestió de la informació de Producció Científica al programa de gestió.
 • Participació a la Comissió de RRI

2) Suport a l'organització d'esdeveniments científics.

Requisits dels aspirants:

 • Estudis universitaris en Ciències de la Salut.
 • Coneixements en la gestió científica.
 • Domini del català escrit i parlat.
 • Domini del castellà escrit i parlat.
 • Nivell alt d’anglès escrit i parlat.
 • Domini d’eines Office.
 • Habilitats informàtiques.

Es valorarà:

 • Formació complementària (cursos d’especialització, grau, màster...)
 • Grau Superior de Documentació i Administració Sanitària, o coneixements en gestió documental.
 • Experiència en administració i secretariat.
 • Coneixement del sistema català de recerca sector mèdic/sanitari.
 • Domini d’altres eines informàtiques.
 • Persona responsable, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.
 • Persona emprenedora, creativa i amb capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Substitució
 • Jornada: Completa (40 h/setmana)
 • Incorporació prevista:  Immediata
 • Durada prevista: Fins setembre de 2022
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el 29 d’abril de 2021.

SUBMIT YOUR CANDIDATE
 • Max. file size: 49 MB.

About IDIBGI!

menu