hrs4r
 I want to donate
terms and conditions

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1plaçade suport a la recercaa l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI), per formar part de la Unitat d’Investigació Clínica, liderada per la Dra. Martín,en la següent categoria professional:

Tècnic/a de laboratori

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Processament de mostres primàries i blocs de teixits parafinats, procedents de pacients oncohematològics  inclosos en estudis clínics. Es seguirà els requeriments i temps establerts al Manual de Laboratori dels estudis clínics.
 • Emmagatzematge i enviament de mostres.
 • Control de mostres processades  i de caducitat de kits utilitzats al processament de mostres.
 • Inventari i organització del material.

Requisits dels aspirants:

 • Titulació de tècnic/a de Laboratori (CFGS/FP2)
 • Responsabilitat, capacitat de treball a un equip multidisciplinari  d’investigació clínica, capacitat d’organització i de motivació per la feina
 • Capacitat de compliment de protocols de processament de mostres clíniques
 • Coneixement de la llengua anglesa nivell mig

Es valorarà:

 • Titulació de tècnic de Anatomia Patològica i/o experiència a un Servei d’Anatomia Patològica
 • Experiència amb manipulació de mostres primàries de pacients
 • Coneixements de l’entorn de la investigació clínica en humans

S’ofereix:

 • Tipus de contracte:Temporal
 • Jornada: Parcial (25 h/setmana)
 • Dedicació Horària: De 8 a 13h de dilluns a divendres
 • Durada: 1 any (possibilitats de pròrroga)
 • Incorporació:Immediata
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el CurriculumVitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org(indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el dia 3 de maig de 2021.

SUBMIT YOUR CANDIDATE
 • Max. file size: 49 MB.

About IDIBGI!

menu