hrs4r
 I want to donate
terms and conditions

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per formar part del Comitè d’ètica d’investigació amb medicaments (CEIM), en la següent categoria professional:

Administratiu/va

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Gestió de consultes i correspondència
  • Mail: resoldre totes aquelles consultes i sol·licituds que fan referència a aspectes administratius.
  • Paper: gestionar l’entrada de documentació física i gestionar la que apliqui, així com la sortida documentació que es generi.
  • Telèfon: atendre les consultes realitzades.
 • Posada en marxa dels estudis/Documents Direcció Mèdica Assaig Clínic:
  • Admissió i Revisió de documents
  • Activació i alliberació de contracte
  • Alta  i entrada de dades dels estudis/assaig i les proves a  SAP
 • Reunió mensual CEIM
  • Preparar els arxius digitals dels estudis a avaluar i obrir fitxa al programa corresponent.
  • Preparar la convocatòria.
  • Introduir la documentació a la web compartida pels membres del CEIM.
  • Preparar el format de l’acta i emetre els certificats. Enviar-ho a l’Investigador i el promotor.
  • Emetre la documentació per gerència/direcció mèdica.
 • Manteniment de la base de dades.
 • Manteniment de la web.
 • Realitzar el seguiment dels projectes.
 • Altres tasques administratives: certificats carrera professional, ajudar en la elaboració de la memòria anual, etc.
 • Suport puntual en altres tasques concretes (ajudar a preparar la documentació per una auditoria...)

Requisits dels aspirants:

 • Titulació de CFGS en Administració i Finances o similar
 • Domini del català escrit i parlat
 • Domini del castellà escrit i parlat
 • Domini d’eines Office
 • Habilitats informàtiques

Es valorarà:

 • Experiència en administració.
 • Experiència prèvia en posicions i tasques similars a les ofertades.
 • Formació complementària (cursos d’especialització...).
 • Coneixements del sistema català de recerca.
 • Coneixements en gestió documental.
 • Domini d’altres eines informàtiques.
 • Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.
 • Persona emprenedora i amb capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Estable
 • Jornada: Parcial (20 h/setmana)
 • Incorporació prevista: Maig 2021
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el 23 de maig de 2021.

SUBMIT YOUR CANDIDATE
 • Max. file size: 49 MB.

About IDIBGI!

menu