Vull donar
Bases de la convocatòria

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per formar part del grup de recerca de Imatge Mèdica, liderat pel Dr. Pedraza, en la següent categoria professional:

Tècnic/a Imatge mèdica

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Ajudar al IP/personal clínic amb la gestió d’assajos clínics
 • Ajudar el personal clínic/investigador amb la preparació dels documents dels projectes de recerca.
 • Emmagatzemar les dades tècniques , clíniques i les imatges d’acord amb els requisits ètics i legals i de protecció de dades, privadesa i seguretat relacionats amb el repositori.

Requisits dels aspirants:

 • Titulació de Tècnic de Grau Superior en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear o superior.

Es valorarà:

 • Experiència prèvia en realitzar tasques de tractament d’imatges i anàlisis.
 • Habilitats pel treball en equip i capacitat d’aprenentatge.
 • Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar amb grups multidisciplinaris.
 • Capacitat organitzativa per a gestionar grans volums d’imatges.
 • Experiència i coneixement en programació informàtica i anàlisis avançat d’imatges.

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Temporal
 • Jornada: Completa (40 h/setmana)
 • Durada: 12 mesos
 • Incorporació prevista: juny de 2021
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el 20 de juny de 2021.

Presenta la teva candidatura
 • Mida màxima del fitxer: 49 MB.

Coneix l’IDIBGI!

menu