Vull donar
Bases de la convocatòria

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI), per formar part de la Unitat d’Investigació Clínica, liderada per la Dra. Martín,en la següent categoria professional:

Tècnic/a de Recerca Clínica

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Facilitar el desenvolupament efectiu dels assaigs al centre seguint la normativa legal i els principis de investigació amb éssers humans.
 • Notificar els esdeveniments adversos greus (SAE's) d'acord a la normativa vigent .
 • Introduir les dades als quaderns de recollida de dades i entrenaments CRD. Dur a terme la resolució de queries.
 • Revisar i actualitzar procediment visita inici. Realitzar i registrar en l’appUIC el document guia de protocol i fitxa d’assaig. Coordinar els  circuits entre serveis i notificar l'obertura d'assajos als  serveis col·laboradors.
 • Registrar pacients AppUIC durant l'assaig clínic. Monitoritzar visites, transaccions de sistemes (registres, aleatoritzacions, reproveïments). Supervisar el compliment del protocol i mantenir actualitzats els  documents administratius de l’assaig, controlar la gestió de SUSARs, correspondència i manteniment arxiu.

Requisits dels aspirants:

 • Titulació universitària (diplomat/grau/llicenciat) preferentment en Ciències de la Salut i Vida.
 • Formació específica en metodologia i coordinació d'assaigs clínics, preferentment en càncer.
 • Formació en Bona Pràctica Clínica.
 • Coneixements informàtics pel que fa al manteniment i explotació de bases de dades.
 • Coneixements d’anglès científic.
 • Experiència en la gestió de dades d'assaigs clínics.
 • Capacitat per dur a terme el treball seguint protocols i normes establertes.
 • Capacitat de planificar i gestionar el temps i els recursos.
 • Habilitats pel maneig i resolució de conflictes.

Es valorarà:

 • Experiència en el desenvolupament efectiu d'assaigs clínics amb pacients oncològics.
 • Coneixements de aspectes legals i altres normatives dels assaigs clínics.
 • Coneixement d'Ètica d'Investigació Clínica.                                
 • Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.
 • Persona emprenedora, creativa i amb capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Indefinit per Taxa de Reposició.
 • Jornada: Completa (40 h/setmana)
 • Incorporació prevista: Juliol 2021
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el CurriculumVitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mailborsadetreball@idibgi.org(indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el 23 de juny de 2021.

Presenta la teva candidatura
 • Mida màxima del fitxer: 49 MB.

Coneix l’IDIBGI!

menu