Vull donar
Bases de la convocatòria

CONVOCATÒRIA REF.: 041-2021

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

PLAÇA CONVOCADA.

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI), per formar part del projecte d’investigació “Operació “Girona, Health LivingLab” (Codi GO03-001848) en el marc del Projecte PECT “Girona regió saludable””, finançat per: 50% a càrrec del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Resolució GAH/815/2018 per la qual se seleccionen els Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) emmarcats en la RIS3Cat i el PO FEDER de Catalunya 2014-2020. Projecte: Girona, regió saludable. Operació: Girona, Health LivingLab (Entitat beneficiària IDIBGI. Codi GO03-001848) 25% a càrrec de la Diputació de Girona. Redacció Decret Convocatòria PECT. UAC Programes Europeus/029. Resolució PECT Definitiva núm. 2016/1483. Aprovat el 27/07/2018.,

En la següent categoria professional:

Tècnic/a de laboratori

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Realitzar qüestionaris als participants del projecte.
 • Gestionar la documentació associada al projecte i qüestionaris.
 • Introduir dades a la base de dades.
 • Desplaçament a diferents poblacions a rodalies de Girona per realitzar les tasques assignades.

Requisits dels aspirants:

 • Cicle formatiu de Grau Mig o superior en laboratori o similar
 • Interès per conèixer el mon de la recerca en estudis poblacionals

Es valorarà:

 • Domini d’eines informàtiques com l’Office.
 • Experiència en tractar amb participants.
 • Persona agradable, responsable, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres persones per tal d’obtenir els millors resultats.
 • Persona emprenedora amb capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Temporal
 • Jornada: Parcial (20 h/setmana)
 • Horari: de 9 a 13h
 • Durada: Fins a 31/12/21
 • Incorporació prevista: Setembre 2021
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el 25 d’agost de 2021.

Presenta la teva candidatura
 • Mida màxima del fitxer: 49 MB.

Coneix l’IDIBGI!

menu