Vull donar
Bases de la convocatòria

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per formar part del l’Àrea d’Administració i Suport a la Recerca, en la següent categoria professional:

Recepcionista - Conserge

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Atenció de visites: recepció i comunicació de la seva arribada a la persona corresponent.
 • Recepció de trucades: atendre les trucades i derivar-les a qui correspongui
 • Recepció de la paqueteria i gestió del correu postal de l’IDIBGI.
 • Control de l’estoc i reposició de material.
 • Rondes de supervisió i vigilància d'equips.
 • Gestió d'encàrrecs diversos.
 • Suport en tasques administratives.

Requisits dels aspirants:

 • Formació: Estudis bàsics.
 • Experiència prèvia en tasques de recepció i consergeria.
 • Domini de Word i Excel i habilitats informàtiques.
 • Domini de català escrit i parlat.
 • Domini de castellà escrit i parlat.
 • Persona responsable i organitzada.
 • Persona amb do de gents, amable i amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres persones per tal de donar la millor atenció possible.
 • Persona amb iniciativa i facilitat per portar a terme varies tasques paral·lelament.

Es valorarà:

 • Experiència prèvia en tasques bàsiques de manteniment.
 • Estudis de Cicle Formatiu de Grau Mig en administració, atenció al públic o similar.
 • Disposar del Certificat de discapacitat igual o superior al 33%.

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Temporal
 • Jornada: Parcial (30 h/setmana)
 • Durada: 2 mesos amb possibilitat de pròrroga
 • Incorporació prevista: Juliol 2021
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el 22 de juliol de 2021.

Presenta la teva candidatura
 • Mida màxima del fitxer: 49 MB.

Coneix l’IDIBGI!

menu