HRS4R
Vull donar
Bases de la convocatòria

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) ), per formar part del grup de recerca de Genètica Cardiovascular, liderat pel Dr. Ramon Brugada, en la següent categoria professional:

Investigador/a Predoctoral

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Cultiu, manteniment i diferenciació de cèl·lules ipS.
 • Disseny de estratègies experimentals per a validar noves hipòtesis biològiques.
 • Treball experimental i generació de resultats.
 • Registre de senyals de calci intracel·lular.
 • Anàlisi de dades experimentals, redacció de manuscrits i preparació de figures per a potencial publicació, així com de pòsters per a presentació en congressos.

Requisits dels aspirants:

 • Estudis Universitaris de Grau en qualsevol àrea de Ciències de la Vida.
 • Màster universitari finalitzat.
 • Domini de tècniques experimentals bioquímiques, de biologia molecular i de microscòpia de fluorescència.
 • Domini de la llengua anglesa.

Es valorarà:

 • Publicacions científiques, presentacions en congressos internacionals i participacions en ponències científiques.
 • Experiència professional en imatges de calci intracel·lular i cultiu i diferenciació de cèl·lulas iPS.
 • Iniciativa i motivació.

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Temporal
 • Jornada: Completa (40 h/setmana)
 • Durada: 6 mesos
 • Incorporació prevista: juny de 2021
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el 16 de maig de 2021.

Presenta la teva candidatura
 • Mida màxima del fitxer: 49 MB.

Coneix l’IDIBGI!

menu