Vull donar
Bases de la convocatòria

CONVOCATÒRIA REF.: 040-2021

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

PLAÇA CONVOCADA.

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per formar part del grup de recerca Neurodegeneració i Neuroinflamació, liderat pel Dr. Ramió i Torrentà, en la següent categoria professional:

Infermer/a

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Procediments propis d’infermeria dins dels assajos clínics: extracció de mostres biològiques, realització ECG, administració de tractaments orals, subcutanis i endovenosos, etc.
 • Gestió administrativa dels pacients en assajos clínics: programació, randomització, etc.
 • Gestió de material dels assajos clínics.
 • Entrada de dades dels assajos clínics en els CRFs.
 • Respondre querys dels assajos clínics.
 • Suport a l’assistència de monitoritzacions d’assajos clínics.
 • Gestió de mostres biològiques vinculades altres tipus de recerca del Grup.

Requisits dels aspirants:

 • Estudis universitaris en Infermeria Diplomatura/grau en infermeria.
 • Coneixement fluid de català i de castellà.
 • Bon tracte i entesa amb les persones.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Persona responsable, organitzada.
 • Persona dinàmica, proactiva, amb capacitat de treball i gestió de conflictes.

Es valorarà:

 • Experiència en recerca.
 • Experiència en assajos clínics.
 • Experiència en processament de mostres biològiques.
 • Coneixement de SAP.
 • Interès en recerca i en patologia neurològica.
 • Adaptació horària a les necessitats del Grup.
 • Nivell mig-alt d’anglès.
 • Mèrits de postgrau.

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Temporal
 • Jornada: Parcial (18 h/setmana) amb possibilitat de variació segons necessitats del projecte i persona seleccionada
 • Durada: 1 any amb possibilitats de pròrroga.
 • Incorporació prevista: setembre de 2021
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el 22 d’agost de 2021.

Presenta la teva candidatura
 • Mida màxima del fitxer: 49 MB.

Coneix l’IDIBGI!

menu