HRS4R
Vull donar
Bases de la convocatòria

CONVOCATÒRIA REF.: 032-2021
BASES DE LA CONVOCATÒRIA.
PLAÇA CONVOCADA.


Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ
BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per formar part del grup de recerca de Imatge
Mèdica, liderat pel Dr. Pedraza:


Fellow de Radiologia Vascular Intervencionista


Funcions a desenvolupar per la persona contractada:
-Tasques de suport en l’àmbit de la realització de proves de radiologia intervencionista
-Realització d´accions formatives sobre la radiologia intervencionista
-Publicació d’almenys un article en alguna revista especialitzada en radiologia intervencionista

Requisits dels aspirants:
- Llicenciatura o Grau en Medicina. - Haver finalitzat la residència en Radiodiagnòstic o títol homologat a nivell europeu
- Carta raonada de l’interès en obtenir la plaça


Es valorarà:
- Coneixements avançats d’anglès
- Experiència en redacció d’articles científics
- Habilitats pel treball en equip i capacitat d’aprenentatge.
- Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar amb grups multidisciplinaris.
- Capacitat organitzativa per a gestionar grans volums d’imatges.


S’ofereix:
- Tipus de contracte: Temporal
- Jornada: Completa (40 h/setmana)
- Durada: 12 mesos
- Incorporació prevista: setembre de 2021
- Categoria professional segons taules de la institució. Equivalent a Tècnic/a de recerca en Imatge
mèdica.
- Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran
fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.


Presentació de Sol·licituds:
Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la
sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la
titulació obtinguda.

Lloc de Presentació:
Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)


Termini Presentació:
Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el 9 de setembre de 2021.
La contractació s’efectuarà segons el previst en l’article 15 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, d’acord amb el que disposa l’art. 2 del Reial Decret 2720/98, de 18 de desembre (B.O.E. de 8 de gener de 1999), Llei 12/2001, de 9 de juliol (B.O.E. de 10 de juliol) i disposicions concordants. Es té en compte el principi d’igualtat de tracte entre homes i dones, d’acord amb l’article 14 de la Constitució Espanyola, la Directiva 2006/54/CE del Parlament Europeu i del Consell i el previst en la Llei Orgànica 3/2007,de 22 de març, i la Llei 17/2015, de 21 de juliol, per la igualtat efectiva de homes i dones. Es té en compte l’accessibilitat universal de les persones amb discapacitat segons el RD Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel que s'aprova el Text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, fent especial referència als articles 35 i següents on es regulen les garanties del dret al treball.

Presenta la teva candidatura
  • Mida màxima del fitxer: 49 MB.

Coneix l’IDIBGI!

menu