HRS4R
Vull donar

Documentació a presentar per gestionar el contracte

L'IDIBGI gestiona els contractes d'assaigs clínics, estudis observacionals i projectes d’investigació dels centres ICS, IAS i ICO de Girona, entre altres, tant de promoció interna (promogut pel propi investigador/a) com externa (promogut per una empresa farmacèutica, associacions i fundacions, altres hospitals, etc...).


Per realitzar l’estudi clínic cal completar el model de contracte i fer-lo arribar al departament administratiu d'estudis clínics de l'IDIBGI: contractes@idibgi.org.


Cal utilitzar i omplir els models de contracte tenint en compte la institució on s'executa l'activitat i s'ha obtingut la idoneïtat del centre, així com el tipus d’estudi clínic (assaig clínic, estudi observacional o projecte d’investigació).


ICS: Institut Català de la Salut - Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona

Contracte Assaigs Clínics

Juntament amb el contracte, cal adjuntar la següent documentació al moment d’enviament:

 1. Document amb informació bàsica de l’assaig clínics i el seu medicament: IDI-FOR-072 - Dades assajos clínics
 2. Adjuntar el protocol de l’assaig.
 3. Dictamen favorable del CEIM de referència.
 4. Aprovació de Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
 5. Gestió amb l’Oficina tècnica d'assajos clínics per obtenir la conformitat del centre. Contacte: recercaclinica@idibgi.org / Tel. 872 987 087 Ext. 301 / 302
 6. Compromís de confidencialitat en cas d’haver-hi un/a monitor/a.
 7. Detall de la memòria econòmica (ME). Completar les dades econòmiques amb el model en format Excel: Model ME - ICS i adjuntar també la ME amb el format del promotor.
 8. Còpia de la pòlissa d’assegurança de l’assaig clínic on apareix el centre i l’investigador/a principal.

Contracte Estudis Observacionals

Juntament amb el contracte cal adjuntar la següent documentació al moment d’enviament:

 1. Adjuntar el protocol de l'estudi.
 2. Dictamen favorable del CEIM de referència.
 3. Aprovació de Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), només en cas d’estudi observacional amb medicament.
 4. Gestió amb l’Oficina tècnica d'assajos clínics per obtenir la conformitat del centre. Contacte: recercaclinica@idibgi.org / Tel. 872 987 087 Ext. 301 / 302
 5. Compromís de confidencialitat en cas d’haver-hi un/a monitor/a
 6. Detall de la memòria econòmica (ME). Completar les dades econòmiques amb el model en format Excel: Model ME - ICS i adjuntar també la ME amb el format del promotor.

Contracte Projecte d'Investigació

Juntament amb el contracte cal adjuntar la següent documentació al moment d’enviament:

 1. Adjuntar el protocol del projecte.
 2. Dictamen favorable del CEIM de referència.
 3. Gestió amb l’Oficina tècnica d'assajos clínics per obtenir la conformitat del centre. Contacte: recercaclinica@idibgi.org / Tel. 972941323 o 972942581
 4. Compromís de confidencialitat en cas d’haver-hi un/a monitor/a.
 5. Detall de la memòria econòmica (ME). Completar les dades econòmiques amb el model en format Excel: Model ME - ICS i adjuntar també la ME amb el format del promotor.

Esmena a un contracte

Juntament amb el document d’esmena cal adjuntar:

 1. Nova versió del protocol amb el tracking de canvis ressaltats.
 2. Dictamen favorable del CEIM de referència del nou protocol
 3. Gestió amb l’Oficina tècnica d'assajos clínics per obtenir la conformitat del centre. Contacte: recercaclinica@idibgi.org / Tel. 972941323 o 972942581
 4. Nova aprovació de l’AEMPS, si s’escau.
 5. Nova memòria econòmica, si s’escau.
IAS: Institut d'Assistència Sanitària - Hospital Santa Caterina de Salt (Girona)

Contracte Assaigs Clínics

Juntament amb el contracte, cal adjuntar la següent documentació al moment d’enviament:

 1. Document amb informació bàsica de l’assaig clínics i el seu medicament: IDI-FOR-072 - Dades assajos clínics
 2. Adjuntar el protocol de l’assaig.
 3. Dictamen favorable del CEIM de referència.
 4. Aprovació de Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
 5. Gestió amb l’Oficina tècnica d'assajos clínics per obtenir la conformitat del centre. Contacte: recercaclinica@idibgi.org / Tel. 972941323 o 972942581
 6. Compromís de confidencialitat en cas d’haver-hi un/a monitor/a.
 7. Detall de la memòria econòmica (ME). Completar les dades econòmiques amb el model en format Excel: Model ME - IAS i adjuntar també la ME amb el format del promotor.
 8. Còpia de la pòlissa d’assegurança de l’assaig clínic on apareix el centre i l’investigador/a principal.

 

Contracte estudis observacionals

Juntament amb el contracte cal adjuntar la següent documentació al moment d’enviament:

 1. Adjuntar el protocol de l'estudi.
 2. Dictamen favorable del CEIM de referència.
 3. Aprovació de Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), només en cas d’estudi observacional amb medicament.
 4. Gestió amb l’Oficina tècnica d'assajos clínics per obtenir la conformitat del centre. Contacte: recercaclinica@idibgi.org / Tel. 972941323 o 972942581
 5. Compromís de confidencialitat en cas d’haver-hi un/a monitor/a
 6. Detall de la memòria econòmica (ME). Completar les dades econòmiques amb el model en format Excel Model ME - IAS i adjuntar també la ME amb el format del promotor.

 

Contracte projecte d'investigació

Juntament amb el contracte cal adjuntar la següent documentació al moment d’enviament:

 1. Adjuntar el protocol del projecte.
 2. Dictamen favorable del CEIM de referència.
 3. Gestió amb l’Oficina tècnica d'assajos clínics per obtenir la conformitat del centre. Contacte: recercaclinica@idibgi.org / Tel. 972941323 o 972942581
 4. Compromís de confidencialitat en cas d’haver-hi un/a monitor/a.
 5. Detall de la memòria econòmica (ME). Completar les dades econòmiques amb el model en format Excel: Model ME - IAS i adjuntar també la ME amb el format del promotor.

Esmena Contracte

Juntament amb el document d’esmena cal adjuntar:

 1. Nova versió del protocol amb el tracking de canvis ressaltats.
 2. Dictamen favorable del CEIM de referència del nou protocol
 3. Gestió amb l’Oficina tècnica d'assajos clínics per obtenir la conformitat del centre. Contacte: recercaclinica@idibgi.org / Tel. 972941323 o 972942581
 4. Nova aprovació de l’AEMPS, si s’escau.
 5. Nova memòria econòmica, si s’escau.
ICO: Institut Català d'Oncologia - Centre de Girona (Edifici Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona)

Contracte Assaigs Clínics

Juntament amb el contracte cal adjuntar la següent documentació al moment d’enviament:

 1. Document amb informació bàsica de l’assaig clínics i el seu medicament: IDI-FOR-072 - Dades assajos clínics.
 2. Adjuntar el protocol de l’assaig.
 3. Dictamen favorable del CEIM de referència.
 4. Aprovació de Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).
 5. Detall de la memòria econòmica (ME). Completar les dades econòmiques amb el model en format Excel: Model ME - ICO i adjuntar també la ME amb el format del promotor.
 6. Còpia de la pòlissa d’assegurança de l’assaig clínic on apareix el centre i l’investigador/a principal.
 7. En els casos que les proves radiològiques s’externalitzin s’haurà de signar un contracte de proves radiològiques (Contracte de proves radiològiques IDIBGI-PROMOTOR) entre IDIBGI i PROMOTOR de l’assaig.

En aquest cas, IDIBGI gestionarà amb l'Institut de Diagnòstic d'Imatge (IDI) la realització de proves radiològiques.

L'Institut de Diagnòstic d'Imatge (IDI) té la condició de mitjà propi i servei tècnic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, de el Servei Català de la Salut i de les entitats vinculades o que en depenen, en virtut del que preveu l'article 18.3 dels Estatuts de l'IDI modificats per l'Acord de Govern GOV/38/2015 en la sessió de 17 de març de 2015 (DOGC núm. 6834, de 2015.03.19), i en aquests efectes pot assumir encàrrecs de gestió de aquestes entitats.

Contracte d'estudi observacional

Juntament amb el contracte cal adjuntar la següent documentació al moment d’enviament:

 1. Adjuntar el protocol.
 2. Dictamen favorable del CEIM de referència.
 3. Aprovació de Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), només en cas d’estudi observacional amb medicament.
 4. Detall de la memòria econòmica (ME). Completar les dades econòmiques amb el model en format Excel: Model ME - ICO i adjuntar també la ME amb el format del promotor.

Contracte projecte d’investigació

Juntament amb el contracte cal adjuntar la següent documentació al moment d’enviament:

 1. Adjuntar el protocol
 2. Dictamen favorable del CEIM de referència.
 3. Detall de la memòria econòmica (ME). Completar les dades econòmiques amb el model en format Excel: Model ME - ICO i adjuntar també la ME amb el format del promotor.

Esmena a un contracte

Juntament amb el document d’esmena cal adjuntar:

1.Nova versió del protocol amb el tracking de canvis ressaltats.
2. Dictamen favorable del CEIM de referència del nou protocol.
3. Nova aprovació de l’AEMPS, si s’escau.
4. Nova memòria econòmica, si s’escau.

Notificacions i seguiment de l'estudi

El promotor de l’estudi clínic ha de notificar per correu electrònic: aacc@idibgi.org , les següents dades per tenir seguiment de l’estat del mateix:

 • Notificació d’ Inici
 • Fi de reclutament
 • Fi d’estudi clínic al centre

Així mateix, qualsevol canvi de les dades de contacte del promotor o CRO també s’ha de notificar per correu electrònic.  

Tarifes i facturació

La gestió i tramitació dels contractes i esmenes dels estudis clínics tenen un cost únic i no reemborsable que és farà constar en el contracte respectiu.

Des de l'IDIBGI s’ofereix la possibilitat de gestionar el servei de trasllat de pacients, així com la custòdia i arxiu de la documentació un cop finalitzat l'estudi.

Es poden consultar les tarifes a continuació: 

Costos centre ICS (Hospital Univ. Dr. Josep Trueta) o IAS (Hospital Santa Caterina) IDI-DOC-036 CAT

Costos centre ICO (Institut Català d'Oncologia de Girona) IDI-DOC-037 CAT

 

Facturació: Llevat que en el contracte s’hagi pactat quelcom diferent; el Promotor es compromet a sol·licitar les factures trimestralment a partir de la signatura del contracte, que inclouran les visites clíniques realitzades i monitoritzades fins a aquest moment juntament amb els conceptes del pressupost addicional que apliquin.

Un cop corroborada la informació de la sol·licitud IDIBGI emetrà la factura corresponent.

Aquesta factura serà abonada pel promotor en el termini de 30 dies des de la data d'emissió.

Contactes

Martí Benítez
Tècnic en Assajos Clínics - Gestió legal i econòmica de contractes


Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta
C/ Dr. Castany s/n, 17190, Salt
Parc Hospitalari Martí i Julià - Edifici M2
E-mail: contractes.eecc@idibgi.org
Tel: 872.987.084 ext. 331
Ekram el Fachtali Rifi
Administrativa d'Assaigs Clínics - Facturació


Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta
C/ Dr. Castany s/n, 17190, Salt
Parc Hospitalari Martí i Julià - Edifici M2
E-mail: aacc@idibgi.org
Tel: 872.98.70.87 (Ext. 13)

Coneix l’IDIBGI!

menu