HRS4R
Vull donar
TRAUMATOLOGIA

Existeixen marcadors inflamatoris amb valor pronòstic en el tractament dels pacients amb fractura de maluc i COVID-19?

Servei de Traumatologia -  Drs/es. Noriego, D., Hernández, A., Dellonder, J., Servitja, R.,  Silva, D. i García, J.
Fitxa del projecteSaber més
  • Objectiu:

    5.000

  • Recaptat:

    0

  • La campanya no s’acaba mai ?>

    Mètode de finalització de la campanya
Falten :
0%
Minimum amount is €1 Maximum amount is €

Sobre el projecte

Estudi pilot per examinar el valor pronòstic dels paràmetres inflamatoris en pacients amb fractura de cintura i COVID-19.

 

Resum de la idea:

Realitzar una anàlisi dels marcadors inflamatoris convencionals i específics en els malalts que associen una fractura de maluc amb una infecció per COVID. L’objectiu és determinar quins d’aquests malalts, que habitualment requereixen d’una cirurgia precoç de la fractura de maluc, tenen pitjor pronòstic en el moment de l’ingrés. Aquest fet condiciona una mala evolució del malalt que pot arribar a precisar de ventilació mecànica, ingrés a UCI o inclús a l’èxitus. En aquest sentit, la pregunta és si el diferir la cirurgia en espera de la milloria clínica de la infecció activa per COVID pot millorar el resultat i el pronòstic d’aquests malalts que d’entrada ja són susceptibles a un empitjorament clínic després de realitzar una actuació quirúrgica per la seva patologia afegida.

 

Objectius, impacte i solució proposada:

La nostra hipòtesi consisteix en que els marcadors inflamatoris poden estar associats a un increment de la mortalitat en els pacients amb fractura de maluc i COVID-19.

Concretament, l’objectiu principal és examinar el valor pronòstic dels paràmetres inflamatoris en els pacients amb fractura de maluc i diagnòstic confirmat de COVID. Com a objectius secundaris s’inclou: l’estudi del comportament dels marcadors inflamatoris en els diferents grups de pacients en el moment basal, la identificació de malalts amb una hiperresposta inflamatòria provocada per la infecció per COVID, determinar la taxa de complicacions i analitzar quins tipus són, i per últim, monitoritzar l’evolució dels resultats (mortalitat, ingrés en UCI, necessitat de ventilació mecànica).

En cas d’obtenir els resultats esperats que confirmin l’existència d’una relació entre alguns marcadors inflamatoris i el pronòstic del malalt amb infecció confirmada per COVID, es pot diagnosticar al malalt i iniciar un tractament que consisteixi en la introducció de medicació antiinflamatòria dirigida des del moment de l’ingrés per aconseguir una millora sistèmica que permeti la cirurgia precoç o inclús diferir el moment del tractament quirúrgic per no empitjorar l’estat del malalt i per tant suposar una mala evolució.

Coneix l’IDIBGI!

menu