hrs4r
Quiero donar
BASES DE LA CONVOCATORIA

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per formar part del Grup d’Investigació en malalties digestives i microbiota, liderat pel Dr. Aldeguer, en el projecte Caracterització i desenvolupament de processos d’elaboració de productes panificables amb impacte positiu en diverses patologies digestives, en la següent categoria professional:

Investigador/a Predoctoral

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Reclutar i seguir pacients d’interès per a l’estudi.
 • Recol·lecció de mostres de teixit, saliva i femtes.
 • Analitzar la diversitat microbiana i quantificar diferents grups microbians en mostres de teixit pancreàtic parafinat, femta i saliva.
 • Extracció d’àcids nucleics i quantificació mitjançant tècniques moleculars.
 • Creació i manteniment de base de dades.
 • Generació i anàlisis de dades òmiques.
 • Anàlisis dels resultats obtinguts i generació d’informes sota la supervisió dels promotors de tesi.
 • Contribuir a la interpretació de manera inter- i transdisciplinar dels resultats obtinguts.

Requisits dels aspirants:

 • Grau en Microbiologia, Biologia, o Biotecnologia
 • Màster en ciències
 • Coneixements de reclutament i seguiment de pacients en l’àmbit clínic.

Es valorarà:

 • Experiència prèvia en laboratori de Microbiologia
 • Coneixements i experiència en metodologia estadística
 • Coneixements d’Office, bioinformàtica (e.g., en l’entorn R i de treball en línia de comandes).
 • Nivell B o C d’idiomes (anglès i/o francès)
 • Entusiasme, responsabilitat, flexibilitat, i emprenedoria
 • Capacitat de treball en equip de manera autònoma
 • Disponibilitat de mobilitat

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Temporal
 • Jornada: Completa (40 h/setmana)
 • Incorporació prevista: Juny 2021
 • Finalització prevista: 31/12/2021
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el 23 de maig de 2021.

Presenta tU candidatura
 • Tamaño máximo de archivo: 49 MB.

Conoce el IDIBGI!

menu