hrs4r
Quiero donar
BASES DE LA CONVOCATORIA

Referència: 007-2021

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

PLAÇA CONVOCADA.

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI), per formar part del grup de recerca de Metabolisme i Càncer liderat pel Dr. Javier A. Menéndez (ICO), en la següent categoria professional:

Investigador/a Predoctoral

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Definir les dependències metabòliques i la regulació dietètica dels punts de control immunitari en les cèl·lules tumorals.
 • Determinar estratègies metabòliques "personalitzades" capaços d'incrementar el nombre de tipus tumorals i de pacients oncològics susceptibles a la immunoteràpia.
 • Desenvolupar una "biòpsia líquida metabòlica" per predir i monitoritzar la resposta a la immunoteràpia en pacients oncològics.
 • Mapejar la possible interacció entre "metabòlits" i els punts de control immunitari per desenvolupar noves teràpies.
 • Participar en el desenvolupament de plataformes computacionals per predir l'eficàcia d'estratègies immuno-metabòliques en pacients oncològics.
 • Interpretar els resultats i elaborar un projecte de tesi/dissertació doctoral així com presentacions a congressos nacionals i internacionals i articles científics.
 • Participar en tasques de difusió adreçades a la comunitat científica (congressos i seminaris) i la població en general (p.ex. campanyes de conscienciació per a la recerca en càncer).

Requisits dels aspirants:

 • Estudis universitaris en Ciències de la Vida/Salut, preferentment Llicenciatura en Biologia, Bioquímica, Biomedicina, Biotecnologia, Química, Farmàcia, o similar.
 • Màster en Biologia Molecular/Biomedicina (o altres similars en Ciències de la Vida/Salut) acreditat per a accés a programa de doctorat.
 • Experiència prèvia en tècniques de laboratori habituals en la investigació de el càncer, especialment cultiu de cèl·lules humanes, expressió gènica (RT/q-PCR), microscòpia (fluorescència, confocal), citometria, Immunoblotting, etc.
 • Estades prèvies en grups de recerca amb participació activa en algun projecte de recerca relacionat amb la biologia de el càncer i l'oncologia molecular.
 • Nivell alt/excel·lent d'anglès (escrit i parlat).

Es valorarà:

 • L'experiència prèvia en tècniques com xip, RNA-seq o tècniques de editat genòmic (CRISPR) i / o en la temàtica de recerca vinculada a el projecte (recerca en metabolisme, cultius amb cèl·lules immunitàries) es considerarà un plus.
 • La titulació (Categoria B) per al Personal Experimentador amb Animals d'Experimentació i/o l'experiència prèvia amb models animals es considerarà un plus.
 • La participació o col·laboració en publicacions en revistes internacionals en els camps de l'oncologia, bioquímica i biologia molecular es considerarà un plus.
 • Habilitats comunicatives, capacitat d'integració, síntesi i redacció de presentacions i articles científics.
 • Personalitat responsable i creativa, amb aptituds per treballar en un grup de recerca de mida petita on és important la interacció amb els altres membres de el grup per tal d'optimitzar la quantitat i qualitat dels resultats científics.
 • Capacitat de planificar i executar tasques de el projecte de recerca específic d'aquesta convocatòria (regulació metabòlica i dietètica dels punts de control immunitari en les cèl·lules tumorals) de manera independent mentre col·labora simultàniament en altres projectes d'orientació clínic-translacional que es duen a terme en el grup de recerca.
 • Naturalesa emprenedora, amb capacitat organitzativa per a gestionar un elevat volum de treball i tasques d'investigació de manera independent sense la necessitat d'una supervisió contínua.
 • Alt nivell d'interès per a la biologia de el càncer i l'oncologia molecular.
 • Gran motivació en la temàtica de el projecte en qüestió i en les línies de recerca pròpies de el grup en metabolisme i càncer.

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Temporal
 • Jornada: Completa (40 h/setmana)
 • Durada: 1 any
 • Incorporació prevista: Abril de 2021
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el 15 de març de 2021.

Presenta tU candidatura
 • Tamaño máximo de archivo: 49 MB.

Conoce el IDIBGI!

menu