hrs4r
 I want to donate
terms and conditions

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per formar part del Grup de recerca de Nutrició, Eumetabolisme i Salut, liderat pel Dr. José Manuel Fernández-Real, per participar en el projecte SUCCINATE/SUCNR1 AXIS: A NOVEL TARGET FOR ANTI-OBESITY THERAPIES – METASUCC (HR20-00051), finançat per la Fundació de La Caixa (ID100010434), sota el conveni "LCF/PR/H20/52400013", en la següent categoria professional:

Tècnic/a de Recerca

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Gestió y coordinació del projecte de recerca (coordinació de tasques, elaboració de protocols, abordatge de desviacions per assolir l’objectiu de recerca determinat). Suport a la part tècnica de recollida de dades.
 • Disseny de la tasca experimental de ressonància magnètica i implementació.
 • Supervisar la qualitat de les dades recollides. Seguiment de procediments i realització d’estudis preliminars. Detecció de riscos i problemes, i implementació de modificacions per solventar-los.
 • Testar les hipòtesis de recerca establertes a nivell de funcionament cerebral, rendiment cognitiu i patró de ingesta alimentària amb les tècniques estadístiques adients.
 • Coordinació interdisciplinar amb la resta de l’equip investigador per vincular els resultats obtinguts en el punt anterior amb les dades mèdiques adquirides.
 • Interpretació de resultats amb l’equip interdisciplinar i elaboració dels articles científics derivats.
 • Participació en tasques de difusió dirigides a la comunitat científica (congressos i seminaris), i a la població general.

Requisits dels aspirants:

 • El candidat/a haurà de comptar amb estudis universitaris en ciències de la salut, enginyeria biomèdica o àrees afines.
 • Mostrar expertesa en anàlisi d’imatge cerebral de ressonància magnètica funcionals (activació i connectivitat) i morfològics. Ús habitual de programari específic implicat (SPM, MATLAB).
 • Coneixements estadístics per l’anàlisi de dades psicològiques i conductuals. Ús del programa SPSS.
 • Disseny de tasques de ressonància magnètica funcional i implementació amb el programari adequat (Presentation).
 • Maneig de bases de dades d'estudis clínics.
 • Capacitat per elaborar objectius i hipòtesis experimentals, i testar-les adequadament mitjançant les tècniques estadístiques adients.
 • Idiomes: Català i/o Castellà: Natiu (C1)  i Anglès: Avançat (B2 o C1)

Es valorarà:

 • Experiència en investigació (publicacions de factor de impacte, participació en projectes de investigació)
 • Titulació en l’àrea de Neurociències.
 • Experiència en la temàtica de recerca vinculada al projecte (recerca en neuroimatge, obesitat i conducta alimentària, salut mental).
 • Habilitats comunicatives, capacitat de integració, síntesis i redacció de articles científics.
 • Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.
 • Persona emprenedor/a, amb capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.
 • Nivell de motivació en la temàtica del projecte en qüestió, i les línies de recerca del grup en Nutrició, Eumetabolisme i Salut.
 • Valorable nivells formatius superiors relacionats amb les àrees i tasques descrites.

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Temporal
 • Jornada: Completa (40 h/setmana)
 • Durada: 1 any amb possibilitat de pròrroga
 • Incorporació prevista: Maig de 2021
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça).

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el 4 de maig de 2021.

SUBMIT YOUR CANDIDATE
 • Max. file size: 49 MB.

About IDIBGI!

menu