hrs4r
 I want to donate
terms and conditions

Es convoca el procés de selecció per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) en la següent categoria professional:

Responsable Departament Jurídic

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Prestar assessorament jurídic integral a les diferents àrees de l’IDIBGI.
 • Elaboració, revisió i negociació de contractes.
 • Redacció d'escrits jurídics relatius a reclamacions, procediments administratius, etc.
 • Prevenir i preveure les conseqüències legals associades a l'activitat de les unitats i grups.
 • Prevenir els efectes que els canvis i modificacions legals poden ocasionar.
 • Suport a la revisió i actualització de la normativa de la institució.
 • Assegurar que les activitats es realitzen d'acord amb els requisits establerts en els procediments del sistema de qualitat de la unitat, impulsant i implementant la millora contínua en el seu àmbit d’actuació.
 • Ser el/la responsable de Protecció de Dades en la LOPD/RGPD en l’aplicació d’aquesta llei en l’àmbit de la recerca, en coordinació amb el DPD (TICSALUT).
 • Suport en el desenvolupament del sistema de gestió de Compliance Penal.
 • Executar aquelles tasques de la seva àrea d'actuació que li siguin encomanades des dels diferents departaments.

Requisits dels aspirants:

 • Titulació de Llicenciatura/Grau en Dret o similar.
 • Experiència mínima de 2-3 anys realitzant tasques similars.
 • Experiència en negociació i contractació mercantil.
 • Experiència en l’aplicació de la LOPD/RGPD.
 • Coneixement del funcionament i particularitats de les institucions públiques.
 • Nivell alt d’anglès, català i castellà.

Es valorarà:

 • Coneixements de dret en àmbit sanitari/investigació biomèdica.
 • Experiència en entitats del sector públic i/o innovació.
 • Capacitat organitzativa, resolutiva, negociadora i de síntesi.
 • Persona responsable, proactiva, comunicativa, rigorosa i discreta.
 • Aptituds per treballar en equip en un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Interinitat per vacant
 • Jornada: Completa
 • Incorporació prevista: Immediata
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins 2 de maig de 2021.

SUBMIT YOUR CANDIDATE
 • Max. file size: 49 MB.

About IDIBGI!

menu