hrs4r
 I want to donate
terms and conditions

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per formar part del grup de recerca de Replicació Cromosòmica, liderat pel Dr. Frigola i formar part del projecte d’investigació “Replicació cromosòmica i càncer”, finançat per DipSalut, en la següent categoria professional:

Investigador/a Predoctoral

Context de la plaça convocada i funcions a desenvolupar per la persona contractada:

El grup de recerca de Replicació Cromosòmica estudia com la maquinaria cel·lular que duplica el material genètic (conegut com a replisoma), es forma, regula i procedeix a la duplicació genòmica. S’utilitza el llevat com a organisme model, per millorar el coneixement del replisoma humà. S’utilitza l’última generació d’assajos moleculars en el camp de la replicació cromosòmica, reconstitució dels processos de replicació mitjançant proteïnes purificades, per aprofundir a nivell molecular en aquest procés essencial per qualsevol cél.lula1.

La present plaça d’investigador doctoral s’emmarca dins el projecte d’estudi i desenvolupament de noves teràpies antitumorals, basades en la inhibició de la replicació cromosòmica. Els objectius principals d’aquest projecte són: (1) reconstitució dels primers estadis de la replicació cromosòmica mitjançant proteïnes humanes purificades, (2) estudi i selecció de noves dianes anti-tumorals i (3) desenvolupament de nous tractaments.

Dins de les funcions a desenvolupar, per aquesta posició, al llarg del projecte destaquen: clonatge, expressió i purificació de proteïnes humanes. Desenvolupament de nous assajos de replicació amb proteïnes purificades. Estudis computacionals de noves dianes terapèutiques. Estudis d’inhibició en cultius cel·lulars. En funció dels resultats obtinguts, la persona que ocupi la plaça pot tenir la possibilitat de prorrogar el contracte per realitzar tesis doctoral en el grup de recerca de Replicació Cromosòmica.

Guerrero-Puigdevall M, Fernandez-Fuentes N and Frigola J. Nature Communications 2021 Mar 19;12(1):1746.

Requisits dels aspirants:

 • Estudis Universitaris de Grau en qualsevol àrea de Ciències de la Vida.
 • Màster universitari finalitzat (o cursant l’últim any).
 • Experiència prèvia en laboratori de recerca.

Es valorarà:

 • Notes mitjanes obtingudes en el grau i màster.
 • Experiència professional en purificació de proteïnes i cultius cel·lulars.
 • Iniciativa i motivació.
 • Persona responsable,  amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.
 • Persona emprenedora, creativa i amb capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Temporal
 • Jornada: Completa (40 h/setmana)
 • Durada: Inicialment 1 any amb possibilitat de pròrroga
 • Incorporació prevista: juny 2021
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el 16 de maig de 2021.

SUBMIT YOUR CANDIDATE
 • Max. file size: 49 MB.

About IDIBGI!

menu