hrs4r
 I want to donate
terms and conditions

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per formar part del grup de recerca de Patologia Cerebrovascular, liderat pel Dr. Joaquin Serena i formar part del projecte d’investigació “Circulating miRNAs as predictive biomarkers of vulnerable plaque in patients with carotid stenosis. Clinical and pre-clinical study”, amb codi oficial PI19/01776, en la següent categoria professional:

Infermer-a

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Realització de tasques d'infermeria a l’àmbit dels assaigs clínics.
 • Administració dels tractaments determinats per els estudis d’investigació́.
 • Extracció́ i processament de mostres biològiques, dins de protocols d'assaig clínic.
 • Recollida de dades tècniques i clíniques de pacients inclosos en estudis clínics.
 • Recollida de toxicitat induïda per la medicació de l'estudi.
 • Administració de qüestionaris als pacients dels estudis clínics.
 • Col·laborar en les proves funcionals neurològiques (exploració neurològica, estudi ultrasonogràfic).
 • Seguiment dels pacients.
 • Inclusió i seguiment de pacients a assaigs clínics i estudis acadèmics prospectius.
 • Manteniment de bases de dades amb els resultats obtinguts.
 • Elaboració d’informes periòdics del ritme d’inclusió dels subjectes.
 • Emplenament de CRDs electrònics, especialment en l'entorn d'assajos clínics.

Requisits dels aspirants:

 • Estudis universitaris en Infermeria

Es valorarà:

 • Es valorarà que el/la candidat/a tingui experiència en maneig de bases de dades, CRD electrònic, assaigs clínics.
 • Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.
 • Persona emprenedora, creativa i amb capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Temporal
 • Jornada: Parcial (20 h/setmana)
 • Durada: 1 any amb possibilitat de pròrroga
 • Incorporació prevista: juny 2021
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el 23 de maig de 2021.

SUBMIT YOUR CANDIDATE
 • Max. file size: 49 MB.

About IDIBGI!

menu