hrs4r
 I want to donate
terms and conditions

CONVOCATÒRIA REF.: 009-2021

PLAÇA CONVOCADA.

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per formar part del projecte d’investigació “Operació “Girona, Health LivingLab” (Codi GO03-001848) en el marc del Projecte PECT “Girona regió saludable””, finançat per: 50% a càrrec del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Resolució GAH/815/2018 per la qual se seleccionen els Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) emmarcats en la RIS3Cat i el PO FEDER de Catalunya 2014-2020. Projecte: Girona, regió saludable. Operació: Girona, Health LivingLab (Entitat beneficiària IDIBGI. Codi GO03-001848) 25% a càrrec de la Diputació de Girona. Redacció Decret Convocatòria PECT. UAC Programes Europeus/029. Resolució PECT Definitiva núm. 2016/1483. Aprovat el 27/07/2018.

En la següent categoria professional:

Infermer/a

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Citació de persones per a la participació a l’estudi a diferents centres d’atenció primària de la província de Girona
 • Realització de mesures d’exploració física
 • Realització d'extracció de sang
 • Realització de qüestionaris
 • Recollida de la informació necessària per a la realització i avaluació del projecte
 • Divulgació del projecte en els centres assistencials

Requisits dels aspirants:

 • Diplomatura/grau en infermeria
 • Disponibilitat per fer desplaçaments en cotxe pels centres assistencials de la província de Girona i vehicle propi
 • Nivell alt de català i castellà
 • Bon tracte i entesa amb les persones
 • Capacitat de treball en equip
 • Persona responsable, implicada en el projecte
 • Persona dinàmica, activa

Es valorarà:

 • Experiència prèvia assistencial
 • Haver participat en projectes de recerca
 • Capacitat d’aprenentatge
 • Anglès nivell mig-superior
 • Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.
 • Persona emprenedor/a, creatiu/va i capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Temporal
 • Jornada: Parcial (25h setmanals)
 • Durada: Fins a 31/12/2021
 • Incorporació prevista: Abril de 2021
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail rrhh@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el 2 de maig de 2021.

SUBMIT YOUR CANDIDATE
 • Max. file size: 49 MB.

About IDIBGI!

menu