hrs4r
 I want to donate
terms and conditions

Programa IDIBGI d’incentivació de la recerca translacional

(Programa postresidència)

1. Objectiu

 Amb la finalitat de potenciar la recerca translacional, l’IDIBGI dóna continuïtat un any més al programa d’ajudes per a la realització de projectes de recerca adreçat a professionals que hagin acabat el període de formació especialitzada (MIR, PIR, FIR, LLIR, etc). Aquest programa, que compta amb el suport de DipSalut, l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, té com principals objectius millorar la formació en recerca del personal assistencial així com facilitar la realització de la tesi doctoral. Aquesta iniciativa s’emmarca dins del pla estratègic de l’IDIBGI que promou una recerca de qualitat en ciències biomèdiques i de la salut, fomentant la seva translació a la pràctica clínica habitual.

Enguany es convoca 1 plaça en aquest programa adreçada a professionals que hagin acabat la residència a l’Hospital Universitari Josep Trueta (ICS, ICO i IDI), a l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), a la Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària de Girona, o als altres hospitals de la xarxa hospitalària d’utilització pública de la demarcació de Girona.

L’ajut es destinarà a la signatura d’un contracte de 40 hores setmanals de dedicació a la recerca (IDIBGI) i serà compatible amb altres contractes laborals dins la xarxa sanitària, sempre que siguin contractes a temps parcial i/o contractes de guàrdies.

La previsió d’enviament de sol·licituds, avaluació i inici dels contractes és la següent:

 • Sol·licituds: fins al 11 de juny de 2021.
 • Publicació del llistat d’investigadors/es que compleixen els requisits i passen a la fase d’avaluació: 25 de juny de 2021.
 • Avaluació i resolució: 16 de juliol de 2021.
 • Incorporació: 01 de setembre de 2021.

2. Sol·licitants i requisits

Podran sol·licitar aquest ajut, aquells professionals que hagin acabat el període de formació especialitzada a l’Hospital Universitari Josep Trueta (ICS, ICO i IDI), a l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), a la Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària de Girona, o als altres hospitals de la xarxa hospitalària d’utilització pública de la demarcació de Girona, durant els anys 2019, 2020 i 2021.

 El projecte de recerca a desenvolupar es realitzarà sota la direcció d’un tutor/a científic (investigador/a IDIBGI), que haurà de pertànyer a un grup de recerca de l’InstitutLa durada estimada del projecte serà d’1 any.

El projecte haurà de presentar-se conjuntament pel candidat/a i el tutor/a científic amb el vist i plau en el seu cas del Cap de Servei o Unitat destinatària del sol·licitant.

L’ajut tindrà una durada d’un any amb una dotació econòmica de 18.000 € de salari brut anual.

3. Documentació a presentar

Els candidats/es hauran de presentar la següent documentació per formalitzar la seva sol·licitud:

 • Projecte de recerca (màxim dues pàgines en anglès), que inclogui els següents apartats: introducció, objectius, metodologia i impacte esperat.
 • Trajectòria científica del grup de recerca IDIBGI on s’incorporarà el/la candidat/a (màxim dues pàgines en anglès), que inclogui els següents apartats: participació en projectes competitius i publicacions dels últims quatre anys (2017-20).
 • CV complert del/la candidat/a on hi consti:
 • Informació personal amb dades contacte.
 • Lloc on es va fer la residència i data de finalització.
 • Estades en centres nacionals o estrangers de prestigi.
 • Publicacions (indicant índex d’impacte i quartil).
 • Participació en congressos.
 • Carta de motivació del/la candidat/a (màxim una pàgina en anglès).
 • Carta de suport del grup de recerca receptor amb la signatura de l’Investigador/a Principal corresponent.
 • Carta de vistiplau del Cap de Servei o Unitat.

4. Termini

La documentació requerida s’haurà d’enviar per correu electrònic a l’adreça: borsadetreball@idibgi.org, indicant sol·licitud ajut POSTRESIDENCIA2021 a la casella d’“Assumpte” del corresponent correu electrònic.

Les sol·licituds es presentaran a l’IDIBGI abans del 11 de juny de 2021.

5. Avaluació

Un cop entregada la documentació, i prèvia comprovació de que es compleixen tots els requisits, es procedirà a l’avaluació científica de la proposta i dels candidats/es seleccionats. Aquesta avaluació tindrà en compte:

 • Projecte de recerca – 50 punts.
 • Trajectòria del grup IDIBGI d’acollida – 20 punts.
 • Competències transversals del/la candidat/a (capacitat d'anàlisi, comunicació, identificació amb els fins fundacionals de la institució, orientació a resultats, recerca d'informació, iniciativa i treball en equip) – 20 punts.
 • CV complert del/la candidat/a (publicacions, cursos de doctorat, qualsevol altra activitat científica que hagi desenvolupat el candidat/a i l’avaluació global del període de residència) – 10 punts.

Es consideraran especialment aquells projectes amb caràcter translacional i d’impacte assistencial. Enguany els projectes orientats a Salut Pública també seran especialment benvinguts.

L’Avaluació anirà a càrrec d’una comissió formada per:

 • Directora de l’IDIBGI
 • Directora adjunta de l’IDIBGI
 • Responsable de la unitat docent del territori
 • 1 investigador/a de l’IDIBGI
 • 1 científic extern a l’IDIBGI
 • Gerent de l’IDIBGI (actua com a secretària amb veu però sense vot)

La Comissió de selecció es reserva la possibilitat de sol·licitar al candidat/a informació addicional. Els resultats es notificaran durant la setmana del 12 de juliol de 2021.

6. Pagament

La contractació del facultatiu/va beneficiari/a de l’ajut l’efectuarà l’IDIBGI, i serà compatible amb altres contractes laborals dins la xarxa sanitària, sempre que siguin contractes a temps parcial i/o contractes de guàrdies. L’ajut es començarà a cobrar en el moment de la incorporació del beneficiari, després de formalització del contracte laboral oportú.

7. Justificació i seguiment

Al sisè mes de l’ajut s’avaluarà, per part d’una comissió destinada a l’efecte i presidida per la Direcció de l’IDIBGI, el grau de desenvolupament del projecte mitjançant la presentació d’una memòria de seguiment de les tasques realitzades fins a la data i presencialment, mitjançant una exposició de resultats. En el termini màxim d’un mes després de finalitzar l’ajut s’haurà de presentar a l’IDIBGI una memòria amb els objectius científics assolits, els resultats que estan pendents de publicar o que estan en fase de publicació i/o bé les publicacions que hagin donat lloc. Es presentaran públicament els resultats obtinguts durant la jornada científica anual de l’IDIBGI.

8. Altres

La concessió d’aquest ajut quedarà condicionada a la resolució positiva del DipSalut.

SUBMIT YOUR CANDIDATE
 • Max. file size: 49 MB.

About IDIBGI!

menu