hrs4r
 I want to donate
terms and conditions

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI)), per formar part del grup de recerca de Unitat Càncer de Pulmó ICO Girona, liderat pel Dr. Joaquim Bosch Barrera i formar part del projecte “Organ-specific biomarkers and therapies to improve the management of brain metastasis” La Marató de TV3 2018 , en la següent categoria professional:


Administratiu/va de recerca - Data Manager

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Reclutar i seguir pacients d’interès per a l’estudi.
 • Recollir dades mèdiques i entrar-les als sistemes de recollida de dades electròniques.
 • Maneig, codificació i actualització de bases de dades d’estudis clínics.
 • Gestió de bases de dades.
 • Vinculació al treball interdisciplinari vinculat a la recerca en curs i futura en relació al camp d’expertesa.
 • Implicació en la redacció de resultats científics.

Requisits dels aspirants:

 • Formació a nivell de Grau Mig o Superior.
 • Nivell alt d’anglès.
 • Coneixement de l’entorn de la investigació biomèdica, especialment dels assajos clínics. - Experiència demostrable en tasques similars a les ofertades.

Es valorarà:

 • Formació en Ciències de la Salut o Bioestadística.
 • Coneixements de reclutament i seguiment de pacients en l’àmbit clínic.
 • Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.
 • Persona emprenedora, creativa i amb capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.
 • Entusiasme, responsabilitat, flexibilitat, i emprenedoria.
 • Capacitat de treball en equip de manera autònoma.
 • Disponibilitat de mobilitat.

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Temporal
 • Jornada: Parcial (30 h/setmana)
 • Durada: 12 mesos
 • Incorporació prevista: Maig 2021
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

Presentació de Sol·licituds:


Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtingud

Lloc de Presentació:


Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

Termini Presentació:


Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el 28 d’abril de 2021.

SUBMIT YOUR CANDIDATE
 • Max. file size: 49 MB.

About IDIBGI!

menu