hrs4r
 I want to donate

IDIBGI presents the Project Portfolio, a space that allows direct contributions to research projects

16 March 2022
  • The Project Portfolio includes and describes studies in research areas as diverse as COVID-19, cancer, cardiovascular diseases, diabetes and obesity, neurosciences, respiratory diseases, mental health and the digestive system.
  • This is one of the main new features of the Institute's new website, which has been renewed in recent months.

L’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI) ha estrenat un espai online que presenta projectes de recerca en salut que necessiten recursos. Es tracta de la Cartera de projectes, un aparador dels estudis que es duen a terme a l’IDIBGI i que necessiten finançament. Aquests projectes en diversos àmbits de la salut tenen l’objectiu de revertir en la millora del diagnòstic, la prevenció i el tractament de les malalties que afecten a la societat. Així, la recerca feta a Girona repercuteix en una millor assistència a la nostra població.

En aquest espai online, els estudis es classifiquen en vuit temàtiques de la salut: càncer, cardiovascular, COVID-19, diabetis i obesitat, neurociències, respiratori, salut mental i sistema digestiu. També s’hi detallen els objectius que persegueix cada projecte i la metodologia que se seguirà. Aquesta eina facilita a particulars i empreses la descoberta d’aquests projectes, i els obre la porta a contribuir-hi directament fent-los una donació.

Aquesta és una de les principals novetats que presenta la pàgina web de l’IDIBGI, que ha estat renovada en els darrers mesos. La nova web de l’IDIBGI presenta tota la informació relativa a l’activitat del centre d’investigació, com les publicacions, projectes, assaigs clínics i patents. El portal també inclou un directori del personal investigador que forma part de l’Institut. D’altra banda, la pàgina web obre noves vies per col·laborar amb l’IDIBGI tant per a particulars com per a organitzacions, a través de donacions directes o, fins i tot, organitzant iniciatives solidàries, així com la possibilitat de deixar un llegat solidari.

The Girona Biomedical Research Institute (IDIBGI) has launched an online space that presents health research projects in need of resources. This is the Project Portfolio, a space where the studies carried out at IDIBGI and in need of funding are shown. These projects in different areas of health aim to improve the diagnosis, prevention and treatment of diseases in society. Thus, the research carried out in Girona has an impact on better care for our population.

In this online space, the studies are classified into eight health topics: cancer, cardiovascular, COVID-19, diabetes and obesity, neurosciences, respiratory, mental health and digestive system. The objectives and the methodology to be followed are also detailed. This tool makes it easier for individuals and companies to discover these projects and opens the door for them to contribute directly by making a donation.

This is one of the new features of the renewed IDIBGI website, which has been renewed in recent months. The new IDIBGI website presents all the information related to the activity of the research center, such as publications, projects, clinical trials and patents. The portal also includes a directory of the Institute's research staff. On the other hand, the website opens new ways to collaborate with IDIBGI both for individuals and organizations, through direct donations or even organizing solidarity initiatives, as well as the possibility of leaving a solidarity legacy.

Historical

Back to blog

About IDIBGI!

menu