TÈCNIC/A DE LABORATORI - TANCADA

Undefined
Referència: 
021-2020

CONVOCATÒRIA REF.: 021-2020

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

PLAÇA CONVOCADA.

 

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI), per formar part del Grup de recerca de Nutrició, Eumetabolisme i Salut, liderat pel Dr. José Manuel Fernández-Real, i participar en el projecte ThinkGut - Predicción personalizada de la cognición a través de la microbiota humana en la següent categoria professional:

Tècnic/a de laboratori

 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Maneig, codificació i actualització de bases de dades d’estudis clínics FLORINASH, IRONMET e IMAGENOMICS.
 • Compilació i etiquetatge d'informació clínica-biològica d'estudis previs sobre interrelacions microbiota-cognició a ser inclosa en el repositori transfronterer.
 • Definir els procediments per recollir mostres complementàries a les bases de dades preexistents.

 

Requisits dels aspirants:

 • Titulació de cicle formatiu de grau superior en laboratori clínic i biomèdic.
 • Experiència mínima de 3 anys en tractament de mostres, dades d’estudis de recerca sobre interrelacions de microbiota intestinal i cognició, recerca bibliogràfica.
 • Idiomes: Català i Castellà: Nivell alt  i Anglès: Avançat (C1)
 • Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar amb certa autonomia a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.
 • Emprenedor/a, creatiu/va i capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

 

Es valorarà:

 • Es valorarà que el/la candidat/a tingui experiència en maneig de bases de dades d'estudis clínics.

 

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Temporal
 • Jornada: Parcial (20 h/setmana)
 • Incorporació prevista: 01/07/2020
 • Finalització prevista: 30/06/2021*
 • *Possibilitat de continuació fins 31/05/2022
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

 

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

 

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el 23 de juny de 2020