TÈCNIC/A DE LABORATORI BIOBANC

Undefined
Referència: 
024-2020

CONVOCATÒRIA REF.: 024-2020

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

PLAÇA CONVOCADA.

 

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI), per formar part del projecte d’investigació “Plataforma de Biobancs”, amb codi oficial PT/17/0015/0033, finançat per Instituto de Salud Carlos III, en la següent categoria professional:

Tècnic/a de laboratori Biobanc

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Recepció , registre i codificació de mostres biològiques del Biobanc.
 • Processament tècnic, aliquotat  i emmagatzemament de les mostres.
 • Manteniment de la plataforma informàtica del Biobanc.
 • Manteniment general de la infraestructura del laboratori.

 

Requisits dels aspirants:

 • Titulació de Llicenciatura/Grau en Biologia, Biotecnologia, Biomedicina o similar o Tècnic FPII
 • Experiència en processament de mostres biològiques.

 

Es valorarà:

 • Domini d’eines informàtiques com l’Office
 • Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.
 • Persona emprenedor/a, creatiu/va i capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

 

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Temporal
 • Jornada: Completa (40 h/setmana)
 • Incorporació prevista: juliol 2020
 • Finalització prevista: 31/12/2020
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

 

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

 

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el 2 de juliol de 2020