TÈCNIC/A EN IMATGE MÈDICA - TANCADA

Undefined
Referència: 
047-2020

CONVOCATÒRIA REF.: 047-2020

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

PLAÇA CONVOCADA.

 

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per formar part del Grup de recerca de Nutrició, Eumetabolisme i Salut, liderat pel Dr. José Manuel Fernández-Real, per participar en el projecte SUCCINATE/SUCNR1 AXIS: A NOVEL TARGET FOR ANTI-OBESITY THERAPIES – METASUCC (HR20-00051), en la següent categoria professional:

Tècnic/a en Imatge Mèdica

 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Anàlisis i post-procés d’imatges de fMRI-TASKi rs-fMRI
 • Ajudar a millorar i desenvolupar els paradigmes del task-fMRI
 • Control de qualitat de les imatges adquirides i gestió de copies de seguretat
 • Participar en la discussió i explotació dels resultats

 

Requisits dels aspirants:

 • Titulació de Tècnic de Grau Superior en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear o superior
 • Coneixement sobre tècniques avançades d’imatge per ressonància magnètica
 • Coneixement sobre la realització, tractament i anàlisis de seqüencies de fMRI – Task & rest
 • Coneixement en programació informàtica amb llenguatges com: Matlab, Bash o Shell

 

Es valorarà:

 • Experiència prèvia en realitzar tasques de tractament d’imatges i anàlisis
 • Habilitats pel treball en equip i capacitat d’aprenentatge
 • Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar amb grups multidisciplinaris
 • Capacitat organitzativa per a gestionar grans volums d’imatges
 • Experiència i coneixement en programació informàtica i anàlisis avançat d’imatges

 

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Temporal
 • Jornada: Completa (40 h/setmana)
 • Durada: 1 any amb possibilitat de pròrroga
 • Incorporació prevista: Gener de 2021
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

 

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

 

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el 6 de desembre de 2020.