TÈCNIC/A D'INVESTIGACIÓ CLÍNICA - TANCADA

Undefined
Referència: 
030-2019

CONVOCATÒRIA REF.: 030-2019

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

PLAÇA CONVOCADA.

 

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per formar part de la Unitat d’Investigació Clínica, en la següent categoria professional:

 

Tècnic/a d’Investigació Clínica

 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

-          Tasques de suport en la gestió de l’estudi clínic per a la correcta consecució de  l’assaig clínic buscant la màxima adherència al protocol d'investigació i la màxima qualitat en les dades recollides.

-          Participació en la comunicació d'Esdeveniments Adversos Seriosos.

-          Participació en la tasca d'omplir el Quadern de Recollida de Dades (CRD).

-          Assistir a les visites de monitorització del promotor de l’ estudi clínic.

-          Col·laboració amb serveis implicats de les institucions hospitalàries vinculades a la fundació.

-          Participació en la resolució de queries al llarg de l'estudi.

-          Documentació i Arxiu.

 

Requisits dels aspirants:

-          Llicenciatura/Grau en l’àrea de les ciències de la salut

-          Nivell mig/alt d’anglès

 

Es valorarà:

-          Experiència en l’entorn dels assajos clínics (compliment de dades i monitorització)

-          Màster i/o Postgrau en Investigació Clínica

-          Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.

-          Persona emprenedor/a, creatiu/va i capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

 

S’ofereix:

-          Tipus de contracte: Temporal

-          Jornada: completa

-          Durada: 1 any

-          Incorporació prevista: Octubre 2019

-          Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

 

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

 

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el  3 d’octubre de 2019