TÈCNIC/A DE RECERCA - TANCADA

Undefined
Referència: 
041-2020

CONVOCATÒRIA REF.: 041-2020

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

PLAÇA CONVOCADA.

 

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per formar part del Grup de recerca de Nutrició, Eumetabolisme i Salut, liderat pel Dr. José Manuel Fernández-Real, per participar en els projectes ThinkGut - Predicción personalizada de la cognición a través de la microbiota humana i al PI18/01022 - Análisis integrado de las interacciones entre la glucemia y la composición de la microbiota, y de su impacto sobre el acúmulo de hierro cerebral y la cognición en sujetos obesos, en la següent categoria professional:

Tècnic de recerca

 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Definició i optimització de procediments per recollir dades cognitives complementàries a les cohorts preexistents i estudis en curs
 • Administració i correcció de proves neuropsicològiques i psicològiques als subjectes participants.
 • Maneig, codificació i actualització de les bases de dades amb la informació recollida.
 • Contribució a la interpretació científica dels resultats derivats de la informació neuropsicològica i psicològica recollida.
 • Contribució a la millora dels protocols d’avaluació existents en base a l’evidència científica.
 • Vinculació al treball interdisciplinari vinculat a la recerca en curs i futura en relació al camp d’expertesa.
 • Implicació en la redacció de resultats científics.

 

Requisits dels aspirants:

 • El/La candidat/a haurà de comptar amb estudis universitaris en ciències de la salut, preferentment amb la Titulació en el Grau i/o Màster en l’àrea de Neurociències.
 • Experiència en administració i correcció de proves neuropsicològiques i psicològiques, i gestió d’estudis de recerca.
 • Coneixements estadístics i ús del programa SPSS.
 • Coneixements sobre l’anàlisi estadístic d’imatges cerebrals, així com del programari específic (SPM, MATLAB)
 • Maneig de bases de dades d'estudis clínics i tracte amb els participants.
 • Idiomes: Català i Castellà: Natiu (C1)  i Anglès: Avançat (B2 o C1)

 

Es valorarà:

 • Persona responsable i amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.
 • Persona emprenedora, creativa i amb capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.
 • Experiència el desenvolupament i implementació d’unes bones capacitats comunicatives i de gestió de conflictes.
 • Habilitats per la comunicació i la escriptura acadèmica.

 

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Temporal
 • Jornada: Completa (40 h/setmana)
 • Durada: 1 any
 • Incorporació prevista: Gener 2021
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

 

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

 

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el 6 de desembre de 2020.