TÈCNIC/A DE RECERCA - TANCADA

Undefined
Referència: 
011-2020
CONVOCATÒRIA REF.: 011-2020
BASES DE LA CONVOCATÒRIA
PLAÇA CONVOCADA.
 
Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI), per formar part del Grup de recerca de Nutrició, Eumetabolisme i Salut, liderat pel Dr. José Manuel Fernández-Real, i participar en el projecte ThinkGut - Predicción personalizada de la cognición a través de la microbiota humana en la següent categoria professional:
 
Tècnic/a de recerca
 
Funcions a desenvolupar per la persona contractada:
 
 • Maneig, codificació i actualització de bases de dades d’estudis clínics FLORINASH, IRONMET e IMAGENOMICS 
 • Compilació i etiquetatge d'informació clínico-biològica d'estudis previs sobre interrelacions microbiota-cognició
 • Definir els procediments per recollir mostres complementàries a les bases de dades preexistents
 • Trucades i tracte amb els individus que van participar en els estudis clínics
 
Requisits dels aspirants: 
 
 • Titulació de Diplomatura en Nutrició i Dietètica i Màster en Promoció de la Salut.
 • Experiència en reclutament i gestió d’estudis de recerca sobre interrelacions microbiota intestinal i cognició.
 • Idiomes: Català i Castellà: Natiu (C1)  i Anglès: Avançat (C1).
 
Es valorarà:
 
 • Experiència en maneig de bases de dades d'estudis clínics i tracte amb els participants.
 • Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats. 
 • Persona emprenedora, creativa i amb capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.
 
S’ofereix:
 
 • Tipus de contracte: Temporal
 • Jornada: Completa (40 h/setmana)
 • Incorporació prevista: 01/04/2020
 • Durada prevista: 1 any amb possibilitat de prorroga
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.
 
Presentació de Sol·licituds:
 
Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.
 
Lloc de Presentació:
 
Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)
 
Termini Presentació:
 
Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el 29 de març de 2020