TÈCNIC/A DE LABORATORI SENIOR - TANCADA

Undefined
Referència: 
009-2020
CONVOCATÒRIA REF.: 009-2020
BASES DE LA CONVOCATÒRIA.
PLAÇA CONVOCADA.
 
Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per formar part del grup Genètica Cardiovascular, dirigit pel Dr. Ramon Brugada, en la següent categoria professional:
 
Tècnic/a de Laboratori Sènior
 
Funcions a desenvolupar per la persona contractada:
 
 • Execució de tècniques de laboratori: extracció de DNA, qPCR, MLPA, NGS, Sanger i Genotipatge.
 • Conservació de mostres biològiques.
 • Gestió i control d’equipaments i fungible.
 • Gestió de compres del material de laboratori.
 • Gestió de residus segons normativa.
 
Requisits dels aspirants: 
 
 • Titulació de cicle formatiu de grau superior en laboratori o equivalent.
 • Experiència demostrable mínima de 5 anys com a tècnic superior de laboratori.
 • Experiència demostrable en sistemes de gestió de la qualitat.
 
Es valorarà:
 
 • Experiència demostrable en tècniques d’extracció de DNA, en softwares d’anàlisis de seqüenciació Sanger, anàlisis de fragments, i tècniques de detecció de duplicacions/delecions en DNA genòmic.
 • Experiència demostrable en gestió d’equipament, contractació d’empreses de manteniment, gestió de pressupostos i concursos públics.
 • Experiència demostrable en processos de fabricació de producte sanitari de diagnòstic in vitro.
 • Capacitat organitzativa i de planificació.
 • Capacitat d’interacció i treball amb altres professionals de l’equip. 
 • Capacitat comunicativa i empàtica.
 
S’ofereix:
 
 • Tipus de contracte: Indefinit
 • Jornada: Completa
 • Durada: Indefinit
 • Incorporació prevista: Abril 2020
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.
 
Presentació de Sol·licituds:
 
Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.
 
Lloc de Presentació: 
 
Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)
 
Termini Presentació:
 
Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el 29 de març de 2019. CONVOCATÒRIA APLAÇADA - Veure Nota Informativa
 

NOTA INFORMATIVA RELATIVA A LES CONVOCATÒRIES

I PROCESSOS SELECTIUS DURANT L’ESTAT D’ALARMA

D'acord amb el Reial Decret 463/2020, del 14 de març, pel que es declara l'estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, a la disposició addicional tercera s’estableix la suspensió dels terminis administratius: el còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el mencionat Real Decret o, en el seu cas, les pròrrogues del mateix.

Això suposa que queden interromputs, fins a la deroga de l’estat d’alarma, els terminis per proporcionar qualsevol informació o subsanació que hagi estat requerida per l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona pel que fa a l’expedient de presentació de candidat/a a alguna convocatòria.

Aquesta suspensió no s’aplicarà a les places de necessitat de cobertura urgent, les quals es resoldran en el termini previst.

A Salt, a 20 de març del 2020