TÈCNIC/A DE LABORATORI LDG - TANCADA

Undefined
Referència: 
044-2020

CONVOCATÒRIA REF.: 044-2020

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

PLAÇA CONVOCADA.

 

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI), per formar part del Laboratori de Diagnòstic Genètic, liderat pel Dr. Ramon Brugada, en la següent categoria professional:

Tècnic/a de Laboratori

 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Execució de tècniques de laboratori: extracció de DNA, Sanger, NGS i genotipatge.
 • Conservació de mostres biològiques.
 • Gestió de residus segons normativa.

 

Requisits dels aspirants:

 • Titulació de Cicle Formatiu de Grau Superior en laboratori o àmbit biosanitari.
 • Experiència demostrable mínima de cinc anys com a tècnic de laboratori.
 • Experiència demostrable en sistemes de gestió de la qualitat.

 

Es valorarà:

 • Experiència demostrable en tècniques d’extracció de DNA, Sanger, NGS.
 • Capacitat organitzativa i de planificació.
 • Capacitat d’interacció i treball amb altres professionals de l’equip.
 • Capacitat comunicativa i empàtica.

 

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Temporal
 • Jornada: Completa (40 h/setmana)
 • Durada: 1 any
 • Incorporació prevista: Gener 2021
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

 

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

 

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el 1 de desembre de 2020.