TÈCNIC/A DE LABORATORI - Garantia Juvenil -TANCADA

Undefined
Referència: 
051-2020

CONVOCATÒRIA REF.: 051-2020

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

PLAÇA CONVOCADA.

 

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 2 places a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per a menors de 29 anys en la següent categoria professional:

Tècnic/a de Laboratori

 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Processament tècnic de les mostres biològiques del Biobanc.
 • Manteniment de la plataforma informàtica del Biobanc.
 • Manteniment general de la infraestructura del laboratori.

 

Requisits dels aspirants:

 • Titulació universitària Biologia, Biotecnologia, Biomedicina o similar, o bé titulació en Cicle Formatiu de Grau Superior en Laboratori Clínic i Biomèdic.
 • Estar inscrit/a com a beneficiari al Programa de Garantia Juvenil a Catalunya (http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/inici/) previ a la incorporació.
 • Estar inscrit/a com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
 • Complir els requisits que exigeix la modalitat de contracte de treball en pràctiques.
 • No haver participat en les convocatòries dels anys 2018 i 2019.
 • Tenir menys de 29 anys.

 

Es valorarà:

 • Experiència realitzant tasques similars.
 • Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.
 • Persona emprenedora, creativa i capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

 

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Temporal
 • Jornada: Completa
 • Durada: 6 mesos
 • Incorporació prevista: Immediata
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

 

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

 

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins 2 de desembre de 2020.