TÈCNIC/A ÀREA LEGAL - Garantia Juvenil -TANCADA

Undefined
Referència: 
053-2020

CONVOCATÒRIA REF.: 053-2020

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

PLAÇA CONVOCADA.

 

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per a menors de 29 anys en la següent categoria professional:

Tècnic/a àrea legal

 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Prestar assessorament jurídic i suport a les diferents àrees de l’IDIBGI
 • Elaboració, revisió i negociació de contractes.
 • Redacció d'escrits jurídics relatius a reclamacions, procediments administratius, etc.
 • Prevenir i preveure les conseqüències legals associades a l'activitat de les unitats i grups.
 • Prevenir els efectes que els canvis i modificacions legals poden ocasionar.
 • Actualització normativa de la institució.
 • Assegurar que les activitats es realitzen d'acord amb els requisits establerts en els procediments del sistema de qualitat de la unitat, impulsant i implementant la millora contínua en el seu àmbit d’actuació.
 • Donar suport al/la responsable de Protecció de Dades en la LOPD/RGPD en l’aplicació d’aquesta llei en l’àmbit de la recerca.
 • Suport en el desenvolupament del sistema de gestió de Compliance Penal.
 • Donar suport a totes aquelles tasques de la seva àrea d'actuació que li siguin encomanades pel seu/seva responsable.

 

Requisits dels aspirants:

 • Titulació de Llicenciatura/Grau en Dret o similar.
 • Estar inscrit/a com a beneficiari al Programa de Garantia Juvenil a Catalunya (http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/inici/) previ a la incorporació.
 • Estar inscrit/a com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
 • Complir els requisits que exigeix la modalitat de contracte de treball en pràctiques.
 • No haver participat en les convocatòries dels anys 2018 i 2019.
 • Tenir menys de 29 anys.

 

Es valorarà:

 • Experiència realitzant tasques similars.
 • Experiència en entitats del sector públic i/o innovació.
 • Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.
 • Persona emprenedor/a, creatiu/va i capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

 

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Temporal
 • Jornada: Completa
 • Durada: 6 mesos
 • Incorporació prevista: Immediata
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

 

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

 

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins 2 de desembre de 2020.