TÈCNIC EN DATA MANAGER - TANCADA

Undefined
Referència: 
054-2020

CONVOCATÒRIA REF.: 054-2020

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

PLAÇA CONVOCADA.

 

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per formar part de la Unitat de Recerca Clínica, en la següent categoria professional:

Tècnic/a en Data Manager

 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Donar suport a l’execució dels assajos clínics.
 • Recollir dades mèdiques i entrar-les als sistemes de recollida de dades electròniques.
 • Suport a les visites de monitorització.

 

Requisits dels aspirants:

 • Formació universitària en Ciències de la Salut.
 • Experiència en tasques similars a les ofertades.
 • Nivell alt d’anglès.
 • Coneixement de l’entorn de la investigació biomèdica, especialment dels assajos clínics.

 

Es valorarà:

 • Formació en Infermeria
 • Experiència en sistemes de recollida de dades electrònica.
 • Experiència en la gestió / monitorització d’assajos clínics.
 • Experiència en processament de mostres analítiques.
 • Domini d’eines informàtiques.
 • Persona responsable, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres professionals i amb capacitat organitzativa per a gestionar volum de feina.

 

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Temporal.
 • Jornada: Parcial (20 h/setmana).
 • Distribució horària: de 8 a 13h de dilluns a dijous.
 • Durada: 6 mesos.
 • Incorporació prevista: Desembre 2020.
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

 

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

 

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el 1 de desembre de 2020.