RESPONSABLE DE LABORATORI LDG - TANCADA

Undefined
Referència: 
008-2020

CONVOCATÒRIA REF.: 008-2020

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

PLAÇA CONVOCADA.

 

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per formar part del grup Genètica Cardiovascular, dirigit pel Dr. Ramon Brugada, en la següent categoria professional:

Responsable de Laboratori de Diagnòstic Genètic

 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Gestionar l'equip humà integrant del laboratori establint una comunicació permanent amb els responsables de les altres unitats tècniques del laboratori, amb l'objectiu de millorar l’activitat global.
 • Proporcionar la informació, l'assessoria i el suport tècnic que li siguin sol·licitats pel director del laboratori. Mantenir informat al seu superior immediat de les activitats realitzades al laboratori.
 • Programar les activitats del laboratori i fer-ne el seguiment executant els acords presos i informar al director del laboratori i/o al responsable de qualitat.
 • Assessorar en treballs d'investigació en l'àrea que és de la seva competència.
 • Coordinar i supervisar les activitats relacionades amb fabricació de producte sanitari de diagnòstic in vitro.
 • Coordinar i supervisar les activitats tècniques i administratives del laboratori.
 • Estudiar i avaluar les tècniques i metodologies utilitzades en el laboratori mantenint els registres de reactius, materials i equips.
 • Verificar els càlculs de les diferents proves realitzades al laboratori.
 • Elaborar requisicions de compra de reactius, equips i / o materials de laboratori i d'oficina.
 • Detectar i reportar necessitats de manteniment i reparació d'equips de laboratori.
 • Supervisar i controlar les activitats que executa el personal tècnic de menor nivell.
 • Supervisar l’acompliment de la correcta gestió de residus, del pla de prevenció de riscos laborals i protecció de dades.
 • Donar a conèixer les normes de qualitat establertes i aportar suggeriments de millora continuada.

 

Requisits dels aspirants:

 • Llicenciatura/Grau en Biologia, Biomedecina, Farmàcia, Biotecnologia o àmbit biosanitari.
 • Màster en ciències.
 • Experiència demostrable de mínim 10 anys en treball de laboratori molecular.

 

Es valorarà:

 • Experiència en sistemes de gestió de la qualitat.
 • Experiència en normatives europees i nacionals sobre producte sanitari de diagnòstic in vitro.
 • Experiència en fabricació de producte sanitari de diagnòstic in vitro.
 • Experiència en tècniques de genètica molecular.
 • Experiència en genètica de la mort sobtada cardíaca.
 • Nivell alt d’anglès.

 

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Indefinit
 • Jornada: Completa
 • Durada: Indefinida
 • Incorporació prevista: Març de 2020
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

 

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

 

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el 22/03/2020

 

NOTA INFORMATIVA RELATIVA A LES CONVOCATÒRIES

I PROCESSOS SELECTIUS DURANT L’ESTAT D’ALARMA

D'acord amb el Reial Decret 463/2020, del 14 de març, pel que es declara l'estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, a la disposició addicional tercera s’estableix la suspensió dels terminis administratius: el còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el mencionat Real Decret o, en el seu cas, les pròrrogues del mateix.

Això suposa que queden interromputs, fins a la deroga de l’estat d’alarma, els terminis per proporcionar qualsevol informació o subsanació que hagi estat requerida per l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona pel que fa a l’expedient de presentació de candidat/a a alguna convocatòria.

Aquesta suspensió no s’aplicarà a les places de necessitat de cobertura urgent, les quals es resoldran en el termini previst.

A Salt, a 20 de març del 2020

NOTA INFORMATIVA RELATIVA A LES CONVOCATÒRIES

I PROCESSOS SELECTIUS DURANT L’ESTAT D’ALARMA

D'acord amb el Reial Decret 463/2020, del 14 de març, pel que es declara l'estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, a la disposició addicional tercera s’estableix la suspensió dels terminis administratius: el còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el mencionat Real Decret o, en el seu cas, les pròrrogues del mateix.

Això suposa que queden interromputs, fins a la deroga de l’estat d’alarma, els terminis per proporcionar qualsevol informació o subsanació que hagi estat requerida per l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona pel que fa a l’expedient de presentació de candidat/a a alguna convocatòria.

Aquesta suspensió no s’aplicarà a les places de necessitat de cobertura urgent, les quals es resoldran en el termini previst.

A Salt, a 20 de març del 2020