RESPONSABLE DE LABORATORI I OPERACIONS

Undefined
Referència: 
017-2020

CONVOCATÒRIA REF.: 017-2020

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

PLAÇA CONVOCADA.

 

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI), en la següent categoria professional:

 

RESPONSABLE DE LABORATORI I OPERACIONS

 

El/la Responsable de Laboratori i Operacions serà la persona responsable de vetllar que l’activitat diària als laboratoris es dugui a terme correctament i que es compleixin els protocols bàsics de seguretat. Desenvoluparà tasques de gestió del laboratori, planificació i gestió de recursos, espais i infraestructures, seguretat, formació de personal i manteniment, tant d’instal·lacions com d’equips/instruments.

 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

Sota la supervisió de la Direcció, realitzarà les següents tasques:

 • Formació dels nous treballadors/es que s’incorporen al laboratori. Responsable de la redacció, actualització i implementació de les normes de funcionament i seguretat del laboratori. Coordinació amb la UBP per al disseny i formació en protocols de seguretat.
 • Supervisió i inventari de les activitats, tècniques, reactius i subministraments utilitzats al laboratori, garantint que les activitats es realitzin sota les adequades mesures de seguretat.
 • Coordinació de les activitats a realitzar en zones de nivell de Bioseguretat 2, en col·laboració amb el personal acreditat i/o personal BIOBANC.
 • Elaboració, implementació i control de PNTs i BPLs.
 • Responsable per la gestió i adequada distribució i ús d’espais i infraestructures de recerca, requerint una estreta interacció i col·laboració amb personal investigador i tècnic.
 • Responsable de la redacció i gestió de sol·licituds de permisos i certificats relacionats amb ús d’equipaments, adequació d’instal·lacions o manipulació de reactius, línies cel·lulars, etc.
 • Gestió de sales i zones comunes: coordinació dels responsables de les sales, organització amb ells/elles de les normes de funcionament de cada sala i supervisió de les activitats que s’hi duen a terme.
 • Gestió dels equipaments compartits: inventari, elaboració de les condicions i normativa d’ús, planificació de les accions de manteniment preventiu i correctiu, suport a la gestió de les compres. Coordinació dels protocols d’emergència (incendis, seguretat al treball, equips...), amb la Unitat de Prevenció de Riscs i l’hospital, i gestió d’incidències.
 • Coordinació del manteniment, neteja i ús dels laboratoris.
 • Coordinació de la gestió de residus

 

Requisits dels aspirants:

 • Titulació Universitària Superior relacionada amb Ciències de la Salut, preferiblement Doctorat en Biologia, Biomedicina o similar, o acreditar àmplia experiència en gestió de laboratoris especialitzats en Ciències de la Salut.
 • Experiència prèvia demostrable, mínim 8 anys, en tècniques de laboratori, d’anàlisi química, bioquímica i/o microbiològica, gestió i ús d’equips emprats en laboratoris biomèdics.
 • Experiència demostrable com a Responsable de Laboratori.
 • Experiència de treball en zones amb Nivell de Bioseguretat 2 (BSL-2) i coneixement dels protocols aplicables.
 • Alt nivell d’anglès.
 • Capacitat de lideratge, experiència demostrable en la supervisió de personal tècnic i/o científic.

 

Es valorarà:

 • Experiència i formació en sistemes de qualitat, protocols i normativa
 • Formació Certificada en Nivells de Bioseguretat 2 i/o 3 
 • Formació en gestió de residus
 • Experiència en zona de treball amb Nivell de Bioseguretat 3
 • Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.
 • Persona emprenedora, creativa i amb capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

 

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Temporal
 • Jornada: Completa (40 h/setmana)
 • Durada: 1 any amb possibilitat de pròrroga
 • Incorporació prevista: immediata*
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda. Incloure llistat descriptiu de les tècniques experimentals/d’anàlisi i tipus d’equipaments més rellevants en l’àmbit biomèdic amb els quals es té experiència.

 

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

 

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el 28 de maig de 2020*

*NOTA: Degut a la situació d’emergència sanitària aquesta convocatòria es resoldrà un cop finalitzat el termini d’exposició al públic, independentment de la finalització de l’estat d’alarma, donada la necessitat urgent per a cobrir aquesta posició per part de l’Institut.

Oferta de treball

Català

 

Si esteu interessats en aquesta oferta ompliu el formulari i enviu-nos el vostre CV
 

En aquesta pàgina es publiquen les ofertes de treball de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI).

Gràcies pel vostre interès.

13 + 5 =
Resol aquesta simple operació, i entra el resultat.
Llegir mes