PSICOONCÒLEG/OGA - TANCADA

Undefined
Referència: 
046-2019

CONVOCATÒRIA REF.: 046-2019

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

PLAÇA CONVOCADA

 

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per formar part del projecte d’investigació “Benefici clínic i en qualitat de vida  de la intervenció psicològica en pacients amb malaltia inflamatòria intestinal” del Grup de Recerca Digestiu, dirigit pel Dr. Xavier Aldeguer, en el la següent categoria professional:

Psicooncòleg/a

 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Suport psicològic dels pacients amb malaltia inflamatòria intestinal (MII) de la Unitat de MII de l’Hospital Doctor Josep Trueta i Sta Caterinna de Girona/Salt
 • Incorporació a l’equip multidisciplinari de la Unitat.
 • Seguiment i avaluació de l’evolució psicològica dels pacients que s’hagin considerat de la Unitat MII.
 • Establiment de criteris conjunts per decidir quins pacients són tributaris de seguiment
 • Generació de base de dades per a estudis d’impacte de la psicoteràpia en l’evolució clínica dels pacients amb MII

 

Requisits dels aspirants:

 • Experiència en Psicologia clínica aplicada a malalties cròniques

 

Es valorarà:

 • Experiència hospitalària en suport psicològic de malalts
 • Experiència en participació de comitès multidsciplinars que incloguin persona mèdic i d’infermeria.

 

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Temporal
 • Jornada: Parcial, 8 hores setmanals
 • Durada: 6 mesos
 • Incorporació prevista: 16/12/2019
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

 

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

 

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el  13 de desembre de 2019.